• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van alcohol of drugs (art. 8 WVW)

Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in art. 8 WVW’94. Meestal gaat het om rijden onder invloed van alcohol, maar steeds vaker vindt strafvervolging ook plaats wegens het rijden onder invloed van drugs. In alle gevallen gaat het om een zodanig rijden van invloed dat dit de rijvaardigheid heeft aangetast.

Rijden onder invloed van alcohol

Bij rijden onder invloed van alcohol dient het ademalcoholgehalte door de politie te worden vastgesteld. Dit wordt gedaan via een alcoholonderzoek op het politiebureau. U moet dan blazen in een ademanalyseapparaat. Het apparaat berekent de hoeveelheid alcohol in uw adem. Vanaf een alcoholgehalte van 220 microgram per uitgeademde liter lucht (µg/l) bent u strafbaar. Voor beginnend bestuurders geldt een alcoholgehalte van 88 µg/l.

Wanneer om het om medische redenen voor u niet mogelijk is om een blaasonderzoek te ondergaan, of bij een tegenonderzoek, wordt het alcoholgehalte bepaald via een bloedonderzoek. Een arts zal dan onder toezicht van een politieagent bloedmonster nemen. Dit monster zal worden onderzocht op het alcoholgehalte in uw bloed. Maximaal is toegestaan een bloedalcoholgehalte van 0,5‰. Daarboven bent u strafbaar. Voor beginnend bestuurders geldt een maximaal bloedalcoholgehalte van 0,2 ‰.

Een bestuurder kan achtereenvolgens aan verschillende onderzoeken worden onderworpen ter vaststelling van het rijden onder invloed van alcohol. Het gaat om de volgende onderzoeken:

1. Een voorlopig alcoholonderzoek op straat
en/of een onderzoek naar psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties
2. Ademanalyse op het politiebureau
3. Bloedonderzoek

Wanneer de verdachte weigert om zijn medewerking te verlenen aan het alcoholonderzoek, wordt dit apart vervolgt als weigering ademanalyse / bloedonderzoek.

Invordering en inhouding rijbewijs

Wanneer het ademalcoholgehalte 570 µg/l of meer bedraagt, loopt u het risico uw rijbewijs kwijt te raken. Voor beginnend bestuurders ligt de grens al bij 350 µg/l. Uw rijbewijs zal worden ingevorderd en naar de officier van justitie worden gestuurd. Die beslist binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt, of dat het rijbewijs ingehouden blijft.

> Meer informatie invordering rijbewijs na alcohol
> Overzicht invordering rijbewijs strafrecht en CBR
> Inbeslagname rijbewijs

Rijden onder invloed van drugs

Bij rijden onder invloed van drugs zal de politie vaak eerst een een onderzoek naar psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties verrichten. Daarnaast heeft de politie de mogelijkheid om een bestuurder te verplichten om mee te werken aan een speekseltest om drugs vast te stellen. Dit is echter een voorlopige test. Of de verdachte echt met teveel drugs op heeft gereden, moet later blijken uit een bloedonderzoek. Door een arts zal een hoeveelheid bloed worden afgenomen voor verder onderzoek.  Het bloedmonster wordt dan naar het NFI gestuurd om te worden onderzocht op de aanwezigheid van drugs. Meestal zal het gaan om rijden onder invloed van GHB of na gebruik van wiet (het roken van een joint). Het criterium is steeds of er een zodanige hoeveelheid drugs is gebruikt dat dit de rijvaardigheid nadelig heeft beïnvloed.

> Meer informatie rijden onder invloed van drugs
> Meer informatie bloedonderzoek naar drugs

Rijden onder invloed van geneesmiddelen

Via een een onderzoek naar psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties kan de politie een verdenking van het rijden onder invloed van geneesmiddelen baseren. Als er een verdenking bestaat, kan de bestuurder worden verplicht om mee te werken aan een bloedonderzoek.
Op het rijden onder invloed van geneesmiddelen blijft de regeling uit artikel 8 lid 1 WVW van toepassing, ongeacht of de geneesmiddelen in combinatie met drugs of alcohol of enkelvoudig zijn ingenomen. De achtergrond daarvan is dat voor te weinig geneesmiddelen, bijvoorbeeld niet voor alle benzodiazepinen, grenswaarden kunnen worden vastgesteld en het bovendien lastig is om voor het geneesmiddelengebruik in het verkeer eenduidige grenswaarden te bepalen omdat de invloed van het gebruik van een geneesmiddel op de verkeersveiligheid teveel afhankelijk is van persoonlijke factoren, zoals het onderliggende ziektebeeld van betrokkene en de duur van het gebruik van het geneesmiddel (Kamerstukken II 2011/12, 32 859, nr. 7, blz. 17). Dat betekent dat in geval van gecombineerd gebruik van de in artikel 2 aangewezen drugs of alcohol met geneesmiddelen, alleen voor het drugs en alcoholgebruik een nullimiet geldt.

Straffen en maatregelen

Veel mensen leggen zich neer bij het geconstateerde ademalcoholgehalte en gaan akkoord met een geldboete of ontzegging van de rijbevoegdheid. Dat is niet altijd even verstandig. Het alcoholonderzoek is met waarborgen omkleed, en steeds vaker zien we dat er fouten worden gemaakt door de politie bij de uitvoering van het alcoholonderzoek, waardoor de uitslag niet gebruik mag worden voor het bewijs. Dit moet dan leiden tot vrijspraak. Meer hierover leest u in de volgende paragraaf.

Met name vanwege de hoge straffen die worden opgelegd voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs adviseren wij u om in alle gevallen de zaak aan een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat voor te leggen. Zeker vanaf de 570 ug/l. (of vanaf 350 ugl bij beginnend bestuurders die < 5 jaar over een rijbewijs beschikken) loopt u het risico dat aan u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd vanaf 6 maanden. U raakt dan 6 maanden of meer uw rijbewijs kwijt.
Maar het gaat niet alleen om de eventuele straf die in de strafzaak boven uw hoofd hangt. Bij rijden onder invloed van alcohol of drugs zal de politie op grond van artikel 130 WVW ook een melding doen bij het CBR. Vanaf de 570 ug/l (of vanaf 350 ugl/l bij beginnend bestuurders) zal het CBR al besluiten om een EMA om te leggen. Ligt het ademalcoholgehalte boven de 785 ug/l (570 ugl/l bij beginnend bestuurders) dan krijgt u zelfs een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd, waarbij u het risico loopt uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt te raken.

Gelet op deze verstrekkende gevolgen, adviseren wij u uw zaak altijd eerst aan ons voor te leggen wanneer u verdacht wordt van rijden onder invloed van alcohol of drugs, ook al wordt u alleen opgeroepen voor een OM-zitting.

> Meer informatie straffen en maatregelen rijden onder invloed
> Tabel boete bij rijden onder invloed
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd

Bewijs en verweren

Het alcoholonderzoek is met waarborgen omkleed. Dit betekent dat de politie stipt alle voorschriften dient na te leven. Doen ze dat niet dan is de uitslag van het alcoholonderzoek niet bruikbaar voor het bewijs. In sommige gevallen kunt u met succes een beroep doen op procedurefouten, waardoor vrijspraak moet volgen. Het is daarom verstandig om uw zaak altijd voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat.

Onder andere volgende aspecten zijn hierbij van belang:

  • Tussen de eerste blaastest op straat en alcoholonderzoek op het politiebureau moeten minimaal 20 minuten zitten;
  • Het alcoholonderzoek kan alleen worden verricht door een speciaal daartoe opgeleide politieagent
  • De uitslag van het alcoholonderzoek moet direct worden medegedeeld
  • U hebt het recht om een tegenonderzoek te vragen. Ons advies is om dat altijd te doen, al is het alleen al vanwege de vertraging die dit oplevert! De politie hoeft u hier helaas niet op te wijzen.
  • Een bloedonderzoek moet worden gedaan door een GGD-arts, in het bijzijn van een politieagent.

Let op: deze opsomming is niet limitatief. Er zijn nog meer gronden waarop het in de praktijk mis kan gaan bij een alcoholonderzoek.

Verder adviseren wij u in alle gevallen waarbij uw rijbewijs is ingevorderd en ingehouden onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat.Wij beschikken over een speciale website (www.rijbewijsinbeslaggenomen.nl) met informatie over de mogelijkheden om het ingevorderde rijbewijs weer terug te krijgen, en waar u ook uw zaak kunt aanmelden na invordering en inhouding van uw rijbewijs.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van rijden onder invloed, is ons advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden. U loopt immers het risico uw rijbewijs voor lange tijd kwijt te raken, nu u niet alleen met het strafrecht te maken krijgt, maar ook via het bestuursrecht door het CBR een maatregel aan u zal worden opgelegd, met de nodige hoge kosten van dien.

Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of andere onderzoekswensen op te geven. Juist in de beginfase bij rijden onder invloed moet direct een klaagschrift worden ingediend voor de teruggave van een ingevorderd rijbewijs. Ook speelt vaak op de achtergrond tevens een procedure tegen het CBR. Het is in dat opzicht belangrijk dat u wordt bijgestaan door een echte specialist die precies weet welke verweren in beide procedures het beste kunnen worden gevoerd.

> Gespecialiseerde advocaat bij rijden onder invloed
> Voordelen rechtsbijstand bij ingevorderd rijbewijs 

INFORMATIEBROCHURE RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden