• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen rijden onder invloed van alcohol of drugs

Een rijontzegging kan worden opgelegd voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Doorgaans wordt een geldboete opgelegd, en in de zwaardere gevallen een werkstraf opgelegd.

Maximumstraf, naast een rijontzegging, voor rijden onder invloed van alcohol of drugs

Naar wettelijke omschrijving kan er voor rijden onder invloed maximaal een gevangenisstraf van 1 jaar worden opgelegd en een boete van de derde categorie (€ 7.800,00). Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen. De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 5 jaren. Bij recidive is de maximale duur 10 jaren.

Rijverbod

Een rijverbod wordt opgelegd aan ervaren bestuurders die gepakt zijn met een alcoholgehalte vanaf 220 ug/l. of bij beginnend bestuurders vanaf 88 ug/l.

> Meer informatie rijverbod

Alcoholgrenzen invordering rijbewijs

Bij rijden onder invloed van alcohol wordt het rijbewijs ingenomen vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Voor beginnend bestuurders (minder dan 5 jaar hun rijbewijs) gelden lagere alcoholgrenzen voor het invorderen van een rijbewijs: vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰. In tabel ziet dit er als volgt uit:

INVORDERING BIJ..... Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 350 µgl > 0,8 ‰

Meer informatie rijbewijs ingevorderd bij alcohol
> Meer informatie over de invordering en inhouding van het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol

> Meer informatie over de gronden voor inhouding van het rijbewijs
> Veelgestelde vragen na ingevorderd rijbewijs
> Indienen bezwaarschrift na ingevorderd en ingehouden rijbewijs
> Algemene informatie rijbewijs ingevorderd

Een rijontzegging door een combinatie van alcohol en drugs

Bij verdenking in combinatiegebruik van drugs met alcohol hoeft niet langer de ademanalyse te worden ingezet als bewijs, maar kan bloed worden afgenomen voor zowel de verdenking terzake het rijden onder invloed van drugs als alcohol. Artikel 163 vierde lid WVW 1994 is in die zin aangepast. De reden is dat bij de ademanalyse uitslag in het geval van een ervaren bestuurder bij waarden tussen 88 ug/l (Adem Alcohol Gehalte) en 220 ug/l resp. 0,2 en 0,5 promille niet duidelijk is of sprake is van een strafbare waarde. Bij voldoende bewijs voor gebruik van strafbare hoeveelheden drugs is de grenswaarde voor alcohol voor alle bestuurders 0,2 promille en niet langer 0,5 promille voor ervaren bestuurders. Dit omdat bij dit combinatiegebruik de kans op betrokkenheid bij een ongeval aanmerkelijk toeneemt en een lagere grenswaarde daarmee is te verklaren.

AANMELDFORMULIER BIJ INVORDERING RIJBEWIJS

Voorlopige hechtenis van de verdachte

Voorlopige hechtenis wordt alleen toegepast indien de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Indien er een verkeersongeval door schuld heeft plaatsgevonden als bedoeld in art. 6 WVW, wordt op die grond wel voorlopige hechtenis toegepast. Wel mag de verdachte worden aangehouden en gedurende maximaal 6 uren worden opgehouden voor verhoor.

Straffen, waaronder een rijverbod, voor rijden onder invloed van alcohol

De rechtbanken en gerechtshoven (LOVS) hanteren oriëntatiepunten voor de oplegging van straffen bij rijden onder invloed van alcohol. Deze oriëntatiepunten kunt u als richtsnoer hanteren voor de strafoplegging. De uiteindelijke straf wordt altijd afgestemd op de omstandigheden van het geval en uw persoonlijke omstandigheden. Een gespecialiseerde advocaat weet precies welke verweren gevoerd moeten worden om de straf zo laag mogelijk te houden. Hebt u uw rijbewijs dringend nodig voor uw werk of voor belangrijke sociale verplichtingen, dan zet de advocaat daar volledig op in.

Wees er ook altijd op bedacht dat de richtlijnen van het OM iets hoger liggen dan deze oriëntatiepunten van het LOVS. Uw advocaat voert daarop verweer tijdens een OM-zitting. De straf bij rijden onder invloed bestaat meestal uit een boete of werkstraf, al dan niet in combinatie met een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Straffen, waaronder een rijontzegging, voor rijden onder invloed bij officier van justitie zijn hoger

U moet er rekening mee houden dat de straffen van het OM voor rijden onder invloed altijd hoger liggen dan de straffen die rechters hanteren. Met name wanneer u bent opgeroepen om te verschijnen bij een OM-zitting (officierszitting) is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Een rijverbod voor rijden onder invloed met snorfiets een bromfiets

Voor bestuurders van een snorfiets of bromfiets gelden lagere straffen voor rijden onder invloed. In de praktijk zien we echter dat het rijbewijs vaak wordt ingehouden overeenkomstig de richtlijnen die gelden voor personenauto's. Het rijbewijs wordt dan door de officier van justitie onrecht ingehouden. Het is belangrijk dat u in dat geval direct een klaagschrift laat indienen door een gespecialiseerde advocaat.

Straffen bij eerste keer rijden onder invloed van alcohol

Wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol krijgt u te maken met het strafrecht en het CBR. Ook het CBR legt aan u een maatregel op, die door cliënten vaak als straf wordt gezien. Welke straf precies wordt opgelegd, is in beginsel afhankelijk van het alcoholgehalte.

Straffen bij tweede keer rijden onder invloed van alcohol

Wanneer u voor een tweede keer wordt gepakt wegens rijden onder invloed, liggen de straffen iets hoger dan hiervoor aangegeven. Van belang is of de tweede keer rijden onder invloed heeft plaatsgevonden binnen een periode van 5 jaar na de laatste veroordeling. De straf wordt dan eveneens bepaald aan de hand van de LOVS Oriëntatiepunten, maar u zit dan een schaal hoger.

Nadere toelichting van de tabellen

De tabellen zijn van toepassing op bestuurders van auto's, motoren, gehandicaptenvoertuigen met en zonder motor, brom- en snorfietsen en fietsen.

  • Op bestuurders van vrachtauto's en autobussen is de naast hogere schaal van toepassing. (Voorbeeld: bestuurder vrachtauto AAG 600: € 750 + 6 mnd OBM).
  • Bij strafverzwarende omstandigheden, zoals verkeersgevaarlijk gedrag, geldt dat de naast hogere schaal van toepassing is.
  • Relevante recidive binnen een periode van vijf jaar, waarbij sprake is van een onherroepelijke veroordeling voor een soortgelijk feit, heeft eveneens toepassing van de naast hogere schaal tot gevolg.
  • Meervoudige recidive: in ieder geval OBM.
  • Aanvaarding van een transactievoorstel of oplegging van een onherroepelijke strafbeschikking voor een soortgelijk feit binnen een periode van vijf jaar kan als strafverzwarende omstandigheid meewegen bij de strafoplegging. In de strafmotivering dient in een dergelijk geval uitdrukkelijk te worden vermeld dat het een transactie of onherroepelijke strafbeschikking betreft.
  • Ophogingen naar een volgende schaal worden cumulatief toegepast. Dus de vrachtautobestuurder die een aanrijding veroorzaakt en relevante documentatie heeft wordt 1+1+1= 3 schalen hoger beoordeeld.
  • Weigering van de ademanalyse (artikel 163 WVW 1994) wordt in beginsel overeenkomstig schaal IX van tabel rijden onder invloed auto's en motoren afgedaan.

Straffen bij weigering alcoholonderzoek na rijden onder invloed

U bent ook strafbaar wanneer u hebt geweigerd om medewerking te verlenen aan het alcoholonderzoek. De straffen voor de weigering van het alcoholonderzoek worden bij het rijden met een motorrijtuig, met uitzondering van een brom- of snorfiets gelijkgesteld met de straf die geldt bij rijden onder invloed in schaal IX: een geldboete van € 1.000,00 en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden onvoorwaardelijk. Verwacht u dat u een hoog alcoholgehalte hebt, dan is het om die reden verstandig om medewerking te weigeren aan het alcoholonderzoek om zo een hoge straf voor rijden onder invloed te ontlopen.

Voor brom- en snorfietsers geldt een lagere straf voor de weigering van het alcoholonderzoek: € 420,00 geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden onvoorwaardelijk.

Straffen bij verkeersongeval na rijden onder invloed

Wanneer er sprake is van een verkeersongeval met letsel door schuld, liggen de straffen aanmerkelijk hoger. Gaat het om een gering verkeersongeval met enkel materiële schade dan wordt de straf vaak afgedaan via de hierboven weergegeven LOVS Orientatiepunten voor rijden onder invloed (art. 8 WVW) in die zin dat dan gekeken wordt naar het alcoholgehalte en vervolgens vanwege de aanrijding de straf één schaal hoger uitvalt. Gaat het om een verkeersongeval met letsel, dan zal de straf worden bepaald aan de hand van de LOVS Orientatiepunten voor het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld (art. 6 WVW).

Recidiveregeling rijden onder invloed

Wanneer u als bestuurder van een motorrijtuig binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld wegens rijden onder invloed, waarvan de tweede keer met minimaal 1,3 promille óf voor het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek, dan wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig.

Straffen rijden onder invloed van drugs

Er bestaan richtlijnen voor de straffen die worden opgelegd bij rijden onder invloed van drugs. Het OM hanteert een beleidskader, maar rechters hebben zelf geen richtlijnen die in de praktijk worden gehanteerd. In het algemeen is de hoogte van de straf met name afhankelijk van de mate waarin de drugs de rijvaardigheid nadelig heeft beïnvloed. Was de verdachte sterk onder invloed, dan wordt er uiteraard ook een hogere straf opgelegd, hetgeen inhoudt een langdurige ontzegging van de rijbevoegdheid en een werkstraf.

Naast de strafrechtelijke vervolging krijgt een verdachte ook te maken met het CBR, die een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege drugs oplegt, maar ook zolang de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen. Het gaat om een ingrijpende maatregel. Krijgt u te maken met het CBR, bestel dan in ieder geval de informatiebrochure 'drugs' om u zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderzoek bij de psychiater. Lees deze brochure goed door, want anders loopt u het risico dat het rijbewijs voor meer dan een jaar ongeldig wordt verklaard.

> Meer informatie straffen rijden onder invloed van drugs

Strafbeschikking

In de meeste gevallen wordt voor het rijden onder invloed een strafbeschikking opgelegd. Een strafbeschikking is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. U hoeft niet eerst voor de politierechter te verschijnen. U krijgt meestal een geldboete. Als u de geldboete betaalt, bent u van de zaak af. Wel moet u rekening houden met het feit op uw justitiële documentatie komt te staan en dat dit gevolgen kan hebben voor de verklaring omtrent het gedrag (VOG). Wanneer u niet tijdig in verzet gaat tegen de strafbeschikking, impliceert dit een erkenning van schuld.

Wanneer u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking, dient u binnen 14 dagen een verzetschrift in te dienen bij het parket/CVOM. De adresgegevens waar u het verzetschrift naar toe moet sturen vindt u op de strafbeschikking. Het verzetschrift is vormvrij. U bepaalt zelf hoe u het verzetschrift indeelt, en wat u erin zet, zolang u maar duidelijk aangeeft waarom u het niet eens bent met de opgelegde strafbeschikking en dit zo mogelijk onderbouwt. Als u tijdig contact opneemt met een advocaat, kan die een verzetschrift voor u indienen.

OM-zitting

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een officierszitting/hoorzitting. Tijdens deze zitting hoort u welke straf de officier van justitie aan u wil opleggen. Er bestaat vaak nog wel enige onderhandelingsruimte. Indien u het toch niet eens wordt over de op te leggen straf, kunt u binnen 14 dagen een verzetschrift indienen, waarna de zaak aan de politierechter wordt voorgelegd.

Zitting politierechter voor een rijverbod na rijden onder invloed van alcohol

In de meeste gevallen worden verdachten van rijden onder invloed van alcohol opgeroepen voor een OM-zitting. Alleen in de zwaardere gevallen met een hoog alcoholgehalte of wanneer er sprake is van een tweede aanhouding (recidive) binnen 5 jaren zal de officier van justitie de verdachte dagvaarden om te verschijnen bij de politierechter. Waar de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bij de OM-zitting beperkt is tot maximaal 6 maanden, geldt dit niet voor zittingen bij de politierechter. De politierechter kan daarom hogere straffen opleggen voor rijden onder invloed van alcohol.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden