• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen bij rijden onder invloed van drugs

De straffen bij rijden onder invloed van drugs bestaan uit:

  1. Rijverbod
  2. Strafzaak: geldboete / werkstraf + rijontzegging
  3. CBR; onderzoek naar de rijgeschiktheid en schorsing van de geldigheid van het rijbewijs

Algemeen straffen rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs is strafbaar gesteld in artikel 8 lid 5 jo 176 lid 2 WVW. Hierop is een maximale gevangenisstraf van 1 jaar gesteld en een geldboete van de vierde categorie. Verder kan een rijontzegging worden opgelegd van maximaal 5 jaren.

In de artikel 8 lid 5 WVW is de volgende strafbaarstelling opgenomen;

"Het is een ieder verboden een voertuig te besturen, als bestuurder te doen besturen of als begeleider op te treden na gebruik van een of meer van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen stoffen als bedoeld in het eerste lid, waardoor het gehalte in zijn bloed van de bij de stof vermelde meetbare stof, of in geval van gebruik van meer stoffen als bedoeld in het eerste lid die bij algemene maatregel van bestuur aangewezen zijn als groep, het totale gehalte in zijn bloed van de bij die stoffen vermelde meetbare stoffen, bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan de daarbij vermelde grenswaarde. Indien een van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen stoffen of alcohol in combinatie wordt gebruikt met een of meer andere van deze aangewezen stoffen of met een van de stoffen als bedoeld in het eerste lid die niet bij deze algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, geldt voor iedere aangewezen stof of alcohol afzonderlijk een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen grenswaarde. Die grenswaarde is gelijk aan de laagst meetbare hoeveelheid van die stof of alcohol die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn.

Rijverbod na verdenking rijden onder invloed van drugs

Bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs wordt door de politie allereerst vaak een rijverbod van 24 uren opgelegd. Dit wordt al gedaan na een positieve speekseltest.

> Meer informatie rijverbod

CBR-onderzoek is geen straf, maar een maatregel

Na enkele weken ontvangt u de uitslag van het bloedonderzoek. Als de uitslag van het bloedonderzoek is dat er drugs boven de wettelijk vastgestelde grenswaarden is aangetroffen, wordt er door de politie ex artikel 130 WVW melding gedaan bij het CBR. Het CBR legt dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid op en schorst tevens de geldigheid van het rijbewijs. Uw rijbewijs wordt dus meteen door het CBR afgepakt. U krijgt het rijbewijs pas weer terug als u het onderzoek met goed gevolg hebt doorlopen. Deze maatregel is geen straf, maar is een maatregel met het oog op de verkeersveiligheid. Uiteraard voelt het wel als een straf. Met name omdat het rijbewijs ook meteen wordt afgepakt.

U mag het onderzoek bij de psychiater niet onderschatten. Maar liefst 80% haalt het onderzoek niet! Dit heeft met name te maken met de strikvragen en valkuilen die in het onderzoek zijn verstopt. Al snel geeft u een verkeerd antwoord op basis waarvan de psychiater concludeert tot drugsmisbruik. Het CBR zal het rijbewijs dan ongeldig verklaren, waarna u pas na een jaar opnieuw een onderzoek kunt aanvragen. Op z'n vroegst hebt u dan het rijbewijs na 1,5 jaar terug.

Als het rijbewijs belangrijk voor u is, is het verstandig om u vanaf het begin te laten bijstaan door een gespecialiseerde CBR-advocaat. De advocaat kan dan als eerste het dossier opvragen om te bezien of het bloedonderzoek volgens de voorschriften is verlopen, maar daarnaast kan de advocaat u voorbereiden op het onderzoek bij de psychiater.

> Zie ook meer informatie straffen rijden onder invloed van drugs

Straffen bij rijden onder invloed van drugs

Naast de CBR-procedure, volgt ook een strafrechtelijke afdoening. Zoals hiervoor aangegeven, kan de officier aan u een geldboete, werkstraf en rijontzegging opleggen. Welke straffen precies volgens, is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, maar ook van uw persoonlijke omstandigheden. Zo is er een verschil tussen enkelvoudig gebruik en meervoudig gebruik (ook wel combinatiegebruik) genoemd.

Het Openbaar Ministerie hanteert de volgende richtlijnen:

Straffen rijden onder invloed van drugs in auto of op motor
1ste keer  1x recidive of gevaarlijk rijgedrag Meermalen, of 1x recidive met gevaarlijk rijgedrag 
Enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen  GB € 850 GB € 1200 / 50 uur taakstraf + 6 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk 80 uur taakstraf + 2 wk gevangenisstraf voorwaardelijk + 8 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk;
Meervoudig gebruik drugs of medicijnen  50 uur werkstraf + 9 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk 70 uur werkstraf + 2 wk gevangenisstraf vw + 12 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk 100 uur taakstraf + 3 wk gevangenisstraf voorwaardelijk
+ 14 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk

**********************************************************************************************************************************

Straffen rijden onder invloed van drugs op bromfiets
1ste keer  1x recidive of gevaarlijk rijgedrag Meermalen, of 1x recidive met gevaarlijk rijgedrag 
Enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen  GB € 325,00 GB € 475,00 + 6 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk GB € 650,00 + 9 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk
Meervoudig gebruik drugs of medicijnen  GB € 500 + 3 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk GB € 750 + 6 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk 50 uur taakstraf + 9 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk

Straffen rechtbanken en gerechtshoven

De rechtbanken en gerechtshoven hebben nog geen oriëntatiepunten gemaakt voor de bestraffing van rijden onder invloed van drugs. In de jurisprudentie zien we wel enige ontwikkeling:

1ste keer, geen recidive Recidive / gevaarzetting
Enkelvoudig gebruik € 850,00 geldboete + 6 maanden voorwaardelijke rijontzegging € 850,00 geldboete + 6 maanden onvoorwaardelijke rijontzegging
Combinatiegebruik
alcohol en drugs
40 uur taakstraf  en 12 maanden rijontzegging, waarvan 6 maanden voorwaardelijk 40 uur taakstraf  en 12 maanden rijontzegging onvoorwaardelijk
Combinatiegebruik
drugs
40 uur taakstraf  en 12 maanden rijontzegging, waarvan 6 maanden voorwaardelijk 40 uur taakstraf  en 12 maanden rijontzegging onvoorwaardelijk

Dit kader volgt uit de volgende uitspraken:

Straffen bij weigering bloedonderzoek

De straffen bij weigering van het bloedonderzoek zijn weer anders dan bij rijden onder invloed van drugs. Ook het CBR-traject verschilt in deze situatie. Zo wordt er bij een weigering van het bloedonderzoek alleen een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en wordt de geldigheid van het rijbewijs NIET geschorst. Dat scheelt veel omdat u via een trucje dan kan voorkomen dat u veel last kunt krijgen van het CBR. Wij kunnen u daar verder over informeren.
Het nadeel van het weigering van het bloedonderzoek is echter dat de politie direct het rijbewijs zal invorderen en naar het CVOM zal sturen. De officier zal over het algemeen besluiten tot inhouding van het rijbewijs voor 9 maanden. Via een klaagschrift kunt u echter het rijbewijs weer sneller terug krijgen. Anders dan in de CBR-procedure kijkt de raadkamer van de rechtbank namelijk wel naar uw persoonlijke omstandigheden, zoals het nodig hebben van het rijbewijs voor het werk. De straffen bij weigering van het bloedonderzoek kunnen echter weer zwaarder uitvallen.

> Meer informatie straffen bij weigering bloedonderzoek na verdenking rijden onder invloed van drugs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden