• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen bij weigering bloedonderzoek na verdenking rijden onder invloed van drugs

  1. Rijverbod 24 uur
  2. Strafzaak: geldboete / werkstraf + rijontzegging
  3. CBR; onderzoek naar de rijgeschiktheid en GEEN schorsing van de geldigheid van het rijbewijs

Algemeen straffen rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs is strafbaar gesteld in artikel 163 jo 176 lid 2 WVW. Hierop is een maximale gevangenisstraf van 1 jaar gesteld en een geldboete van de vierde categorie. Verder kan een rijontzegging worden opgelegd van maximaal 5 jaren.

In de artikel 163 lid 6 WVW is de volgende strafbaarstelling opgenomen;
"De bestuurder wie is bevolen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen, is verplicht aan dit bevel gevolg te geven en zijn medewerking te verlenen."

Bijzonder is dat de maximumstraf voor het weigeren van het bloedonderzoek lager is dan bij het rijden onder invloed van drugs zelf: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie (Artikel 176 lid 4 WVW)

Rijverbod na weigering bloedonderzoek bij verdenking drugs

Na het weigeringen van een bloedonderzoek wordt door de politie vaak meteen een rijverbod van 24 uren opgelegd. Dit wordt al gedaan na een positieve speekseltest.

> Meer informatie rijverbod

Invordering rijbewijs na weigering bloedonderzoek

Bij een weigering van het bloedonderzoek i.v.m. drugs- of combinatiegebruik van drugs met alcohol, volgt invordering van het rijbewijs, maar weigering vormt geen zelfstandige inhoudingsgrond. In beginsel mag de officier van justitie het rijbewijs dus niet onder zich houden. Alleen wanneer bij de ademtest een F is geblazen (bij alcohol) dan wel een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte hoger is dan 570 ug/l respectievelijk 350 ug/l of sprake is van recidivegevaar is inhouding wel mogelijk. Er zijn dus vaak goede mogelijkheden om het rijbewijs via een klaagschriftprocedure weer terug te krijgen. Wanneer is geconstateerd dat opvallend afwijkend is gereden (verschillen in snelheid, langzaam rijden, slingeren) en de verdachte in het bezit is, of ruikt naar en verklaart over gebruik van verdovende middelen, zijn ook deze gegevens van belang voor de verdenking. Wanneer is geconstateerd dat opvallend afwijkend is gereden (verschillen in snelheid, langzaam rijden, slingeren) en de verdachte in het bezit is, of ruikt naar en verklaart over gebruik van verdovende middelen, zijn ook deze gegevens van belang voor de verdenking.

Straf niet meewerken speekseltest

Het enkele feit dat iemand bij een controle niet heeft meegewerkt aan het voorlopig speekselonderzoek, is onvoldoende voor verdenking van rijden onder invloed van drugs. Het niet meewerken aan de speekseltest is een overtreding waarvoor alleen een geldboete wordt opgelegd.

CBR-onderzoek bij weigering bloedonderzoek; geen schorsing geldigheid rijbewijs

De politie zal bij het CBR melding maken van de weigering van het bloedonderzoek. Na ongeveer 6 - 8 weken zult u bericht ontvangen van het CBR. Bij een weigering van het bloedonderzoek na een verdenking van rijden onder invloed van drugs legt het CBR altijd een onderzoek naar de rijgeschiktheid op.  Deze maatregel is geen straf, maar is een maatregel met het oog op de verkeersveiligheid. De geldigheid van het rijbewijs wordt bij een weigering gelukkig NIET geschorst. U mag via het CBR het rijbewijs dan ook houden. Vaak bent u met een weigering daardoor beter af dan na een positief bloedonderzoek. U hebt namelijk meer kans om het rijbewijs via een klaagschriftprocedure in het kader van de strafzaak terug te krijgen dan via het CBR.

Voor het door het CBR opgelegde onderzoek moet u wel vrezen. U mag het onderzoek bij de psychiater niet onderschatten. Maar liefst 80% haalt het onderzoek niet! Dit heeft met name te maken met de strikvragen en valkuilen die in het onderzoek zijn verstopt. Al snel geeft u een verkeerd antwoord op basis waarvan de psychiater concludeert tot drugsmisbruik. Het CBR zal het rijbewijs dan ongeldig verklaren, waarna u pas na een jaar opnieuw een onderzoek kunt aanvragen. Op z'n vroegst hebt u dan het rijbewijs na 1,5 jaar terug.

Als het rijbewijs belangrijk voor u is, is het verstandig om u vanaf het begin te laten bijstaan door een gespecialiseerde CBR-advocaat. De advocaat kan dan als eerste het dossier opvragen om te bezien of het bloedonderzoek volgens de voorschriften is verlopen, maar daarnaast kan de advocaat u voorbereiden op het onderzoek bij de psychiater.

> Zie ook meer informatie straffen rijden onder invloed van drugs

Straffen bij weigering bloedonderzoek

Naast de CBR-procedure, volgt ook een strafrechtelijke afdoening. Zoals hiervoor aangegeven, kan de officier aan u een geldboete, werkstraf en rijontzegging opleggen. Welke straffen precies volgens, is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, maar ook van uw persoonlijke omstandigheden. Zo is er een verschil tussen een verdenking van enkelvoudig gebruik en meervoudig gebruik (ook wel combinatiegebruik) genoemd. De vraag is echter altijd hoe de officier een vermoeden van combinatiegebruik wil aantonen bij een weigering.

Het Openbaar Ministerie hanteert de volgende richtlijnen:

Straffen weigering bloedonderzoek (auto of op motor)
  1ste keer  1x recidive of gevaarlijk rijgedrag Meermalen, of 1x recidive met gevaarlijk rijgedrag 
Weigering bloedonderzoek bij verdenking enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen  60 uur werkstraf + 6 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk 60 uur werkstraf + 2 wk gevangenisstraf voorwaardelijk
+ 8 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk
2 wk gevangenisstraf onvoorwaardelijk + 10 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk
Weigering bloedonderzoek bij verdenking meervoudig gebruik drugs of medicijnen  80 uur werkstraf + 2 wk gevangenisstraf voorwaardelijk + 12
mnd rijontzegging onvoorwaardelijk
80 uur werkstraf + 2 wk gevangenisstraf voorwaardelijk
+ 14 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk
3 wk gevangenisstraf onvoorwaardelijk + 16 mnd rijontzegging onvoorwaardelijk

**********************************************************************************************************************************

Straffen weigering bloedonderzoek (bromfiets)
  1ste keer  1x recidive of gevaarlijk rijgedrag Meermalen, of 1x recidive met gevaarlijk rijgedrag 
Enkelvoudig gebruik drugs of medicijnen  GB € 425 + 4 mnd OBM ov 40 uur TS + 8 mnd OBM ov 50 uur TS + 12 mnd OBM ov
Meervoudig gebruik drugs of medicijnen  GB € 750 + 6 mnd OBM ov 50 uur TS + 9 mnd OBM ov 70 uur TS + 12 mnd OBM ov

Straffen rechtbanken en gerechtshoven

De rechtbanken en gerechtshoven hebben nog geen oriëntatiepunten gemaakt voor de bestraffing van rijden onder invloed van drugs. In de jurisprudentie zien we wel enige ontwikkeling.

Straffen na rijden onder invloed van drugs

Indien u wel hebt meegewerkt staat u een ander traject te wachten bij het CBR. In feite bent u dan bij het CBR slechter af omdat het CBR naast het onderzoek naar de rijgeschiktheid ook de geldigheid van uw rijbewijs zal schorsen. Waar in de strafzaak rekening kan worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden, speelt dit in de CBR-procedure geen rol. U hebt dus meer kans om in het kader van de strafzaak via de raadkamer van de rechtbank het rijbewijs eerder terug te vragen. Bij een weigering hebt u dan meestal eerder het rijbewijs terug dan bij een positief bloedonderzoek. 
De uiteindelijk op te leggen straf in de strafzaak is over het algemeen wel lager, maar ook dat hoeft geen probleem te zijn, nu de strafrechter meer rekening kan houden met uw persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld dat het rijbewijs nodig hebt voor uw werk.

> Meer informatie straffen bij rijden onder invloed van drugs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden