• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Bloedmonster niet binnen 2 weken onderzocht door laboratorium in Mönchengladbach leidt tot vrijspraak

Geplaatst op: 22 april 2021

Naar vaste jurisprudentie leidt niet-naleving van een voorschrift dat behoort tot de strikte waarborgen waarmee een bloedonderzoek is omringd tot vrijspraak. In dat geval is geen sprake van een onderzoek in de zin van artikel 8, tweede lid, WVW. Niet ieder voorschrift behoort tot dit stelsel van strikte waarborgen. “Daarnaast is het zo”, in de woorden van advocaat-generaal Knigge, “dat de niet-naleving van een doorgaans als ‘strikte waarborg’ aan te merken voorschrift niet steeds dwingt tot de conclusie dat het bestanddeel ‘onderzoek’ niet kan worden bewezenverklaard. Indien, ondanks het niet-naleven van het desbetreffende voorschrift, toch verwezenlijkt is wat dat voorschrift bedoelt te waarborgen, vormt die niet-naleving geen beletsel voor een bewezenverklaring. Dit kan zich voordoen bij voorschriften die de betrouwbaarheid van het onderzoek indirect beogen te waarborgen” (conclusie bij HR 7.4.2020, NJ 2020/161). Het hof Den Haag heeft nu bepaald dat de 90 minuten termijn niet tot die strikte waarborgen behoort, maar wel de termijn voor het Duitse laboratorium om binnen 2 weken het bloedmonster te onderzoeken.

Lees meer >


Hoger alcoholgehalte na gastric bypass

Geplaatst op: 16 april 2021

Een gastric bypass heeft gevolgen voor de verwerking van voedingsstoffen. Een gastric bypass heeft ook gevolgen bij gebruik van alcohol. Na een gastric bypass bereikt het alcoholniveau in je bloed een snellere en hogere piek. De alcohol blijft ook langer in het lichaam aanwezig. Concreet betekent dit dat iemand na een kleine hoeveelheden alcohol dronken kan zijn. Ook op het alcoholgehalte heeft een gastric bypass effect. Iemand komt eerder tot een hoger alcoholgehalte en het blijft langer hangen.

Lees meer >


Bevel of vordering met kenbare verplichting tot medewerking vereist voor bewezenverklaring weigering medewerking alcoholonderzoek

Geplaatst op: 25 januari 2021

In de hiervoor geciteerde bewijsoverweging heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de gebruikte term (‘vordering’ of ‘bevel’) niet doorslaggevend is voor de toepasselijkheid van art. 163 WVW 1994, maar dat doorslaggevend is of sprake is geweest van een voor de betrokkene kenbare opdracht waaraan hij verplicht was gevolg te geven. In zoverre getuigt het oordeel van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting. Als verbalisanten abusievelijk de term ‘vordering’ hebben gebruikt, zal aldus uit de bewijsmiddelen moeten kunnen worden afgeleid dat het in wezen gaat om een bevel, waarmee een voor de verdachte kenbare verplichting tot medewerking in het leven is geroepen.

20. Het in de uitspraak besloten liggende oordeel van het hof dat in dezen sprake is van een bevel als bedoeld in art. 163 WVW 1994 is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft immers vastgesteld dat in het kruisjesformulier (bewijsmiddel 2) staat vermeld dat aan de verdachte een bevel ademanalyse is gegeven en dat het de verdachte duidelijk moet zijn geweest dat aan hem, op het moment dat aan hem de vordering werd gegeven, geen vrijblijvend verzoek tot medewerking is gedaan (Vgl. HR 12 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV6178, NJ 2006/564.) De verdachte heeft in dit verband verklaard dat hij “moest” blazen (bewijsmiddel 1).

Lees meer >


OM niet-ontvankelijk vanwege recidiveregeling

Geplaatst op: 22 oktober 2020

De recidiveregeling van artikel 123b WVW heeft tot gevolg dat het rijbewijs, bij een tweede veroordeling door de rechter vanwege rijden onder invloed van alcohol of drugs, ongeldig wordt verklaard na het onherroepelijk worden van de uitspraak. Het vervelend van de recidiveregeling is dat een rechter hier verder geen of slechts beperkt invloed op heeft. Zelfs waar de rechter bepaalt dat u het rijbewijs mag behouden of terugkrijgt, wordt dit rijbewijs na het onherroepelijk worden van de uitspraak toch afgepakt omdat het dan van rechtswege ongeldig wordt, dit terwijl iedereen het er al over eens is dat de recidiveregeling moet worden afgeschaft. Toch zijn er nog wel mogelijkheden om onder de recidiveregeling uit te komen. De rechter kan op twee manieren de recidiveregeling buiten spel zetten.

  1. Door (bij alcohol) slechts een alcoholgehalte van meer dan 220 ug/l (of bij beginnend bestuurders 88 ug/l) bewezen te verklaren in plaats van het daadwerkelijke alcoholgehalte, kan de recidiveregeling worden voorkomen nu art. 123b WVW die variant niet noemt
  2. Door het OM niet-ontvankelijk te verklaren

Lees meer >


OM-zitting: Telefonisch horen CVOM bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed

Geplaatst op: 08 september 2020

Vanwege de coronamaatregelen heeft het CVOM per 1 juli 2020 het telefonisch horen ingevoerd in het kader van de OM-zittingen bij snelheidsovertredingen en rijden onder invloed.

Telefonisch horen

Wat houdt dat telefonisch horen nu feitelijk in. Eigenlijk is het heel simpel.
U ontvangt een brief van het CVOM waarin u wordt gevraagd om uw telefoonnummer door te geven. Dit moet u zo snel mogelijk na ontvangst van de brief doen, maar in ieder geval binnen de aangeven termijn. De officier van justitie belt  u dan op de in de brief aangegeven datum en tussen de aangegeven tijdstippen. De officier van justitie bespreekt de zaak met u. Ook bespreekt de officier van justitie uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van het gesprek, vertelt de officier van justitie welke straf hij u wil opleggen. De officier van justitie noteert wat u zegt. Na het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dat verslag wordt opgenomen in uw dossier.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden