• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Straffen verkeersongeval door schuld

Indien u ervan wordt verdacht dat door uw schuld een ernstig verkeersongeval is ontstaan, kan de straf hoog oplopen. Op overtreding van artikel 6 WVW is maximaal 9 jaar gevangenisstraf gesteld.

Strafverzwarende omstandigheden

In beginsel is er op overtreding van artikel 6 WVW een maximum gevangenisstraf gesteld van 1 jaar en 6 maanden indien een ander zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen door het verkeersongeval, of een maximum gevangenisstraf van 3 jaar indien een ander bij het verkeersongeval om het leven is gekomen. Wanneer er echter sprake is van roekeloosheid, dan bedraagt de maximum gevangenisstraf respectievelijk 3 jaar bij lichamelijk letsel, en 6 jaar bij een dodelijk verkeersongeval. In geval van rijden onder invloed, weigering van een alcoholonderzoek, ernstige overschrijving van de maximum snelheid, kleven, geen voorrang verlenen, en het gevaarlijk inhalen, wordt de maximum gevangenisstraf daarbovenop nog eens met de helft verhoogd.

Voorarrest

Voorlopige hechtenis is toegelaten in de gevallen die worden omschreven in artikel 175, lid 2 sub a, b en lid 3 WVW 1994 (art. 67, lid 1 sub a en c Sv.) In andere gevallen mag voorlopige hechtenis worden gevorderd als verdachte geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft (art. 67 lid 2 Sv.)
Alleen in geval van roekeloosheid of een van de andere strafverzwarende omstandigheden als hiervoor vermeld, is toepassing van voorlopige hechtenis mogelijk bij overtreding van art. 6 WVW. Voorarrest wordt echter zelden toegepast. Alleen bij dodelijke verkeersongevallen of verkeersongevallen met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, die zijn ontstaan door roekeloos rijgedrag, mogelijk ook onder invloed van alcohol of drugs, kan onder omstandigheden voorarrest worden toegepast. In veel gevallen zullen er echter geen gronden zijn voor voorlopige hechtenis. Wanneer er geen eerdere verkeersdelicten zijn gepleegd, zal niet snel van recidivegevaar sprake zijn. Dan resteert enkel de onderzoeksgrond, maar daarvan is alleen sprake wanneer de verdachte het onderzoek zou kunnen beïnvloeden bij invrijheidstelling. Dit zal bij een verdenking van betrokkenheid bij een ongeval niet snel worden aangenomen.

Ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM)

Als bijkomende straf kan de rechter een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.  De maximale duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid bedraagt 5 jaren. Bij recidive is de maximale duur 10 jaren.

> Meer informatie over de rijontzegging

Straffen bij lichte verkeersongevallen bij enkel art. 5 WVW of overtreding RVV 1990

Voor verkeersongevallen waarbij geen sprake is van schuld in de zin van artikel 6 WVW, kan de vervolging nog plaatsvinden op grond van de enkele overtreding van een bepaald verkeersvoorschrift van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) of op grond van het veroorzaken van gevaar op de weg (art. 5 WVW). Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.

Bij verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of de Regeling voertuigen is geschonden, dan wel artikel 5 van de WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid, worden doorgaans de volgende straffen opgelegd:

Categorie verdachte First offender Recidive

Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.), fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor

GB € 150 GB € 300
Brom- en snorfietsers GB € 300,00

GB € 450 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen GB € 450,00 GB € 550 + 2 tot 5 mnd OBM ov

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen, waarbij n.a.v. een verkeersongeval sprake is van:
a. een dodelijk slachtoffer en/of
b. ernstig letsel en/of

Dagvaarden
+ Eis: GB tussen € 700 en € 1.400 en
1 tot 3 mnd OBM ov

Dagvaarden
+ GB tussen € 1.400 en € 2.800 en 3 tot 6 mnd OBM ov

Straffen bij verkeersongevallen met schuld idzv art. 6 WVW

Het Landelijk Overleg van de Voorzitters van strafsectoren rechtbanken en gerechtshoven (LOVS) orientatiepunten opgesteld voor de op te leggen straffen bij verkeersongevallen met schuld in de zin van artikel 6 WVW.

Gevolgen slachtoffer Alcohol gebruik Wegpiraterij/ Roekeloos rijden Grove verkeersfout Aanmerkelijke verkeersfout
Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekte Geen alcohol 2 mnd gs ov 1 jr OBM 3 wkn gs ov 6 mnd OBM € 1000 3 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letsel Geen alcohol 4 mnd gs ov 2 jr OBM 2 mnd gs ov 1 jr OBM 3 wk gs ov 6 mnd OBM
Dood Geen alcohol 8 mnd gs ov 3 jr OBM 6 mnd gs ov 2 jr OBM 2 mnd gs ov 1 jr OBM
Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekte Alcohol < 570 6 mnd gs ov 2 jr OBM 2 mnd gs ov 18 mnd OBM 3 wkn gs ov 9 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letsel Alcohol < 570 8 mnd gs ov 3 jr OBM 6 mnd gs ov 2 jr OBM 2 mnd gs ov 18 mnd OBM
Dood Alcohol < 570 3 jr gs ov 4 jr OBM 12 mnd gs ov 3 jr OBM 6 mnd gs ov 2 jr OBM
Lichamelijk letsel, Tijdelijke ziekte Alcohol > 570 7 mnd gs ov 3 jr OBM 3 mnd gs ov 2 jr OBM 1 mnd gs ov 18 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letsel Alcohol > 570 24 mnd gs ov 4 jr OBM 7 mnd gs ov 3 jr OBM 3 mnd gs ov 2 jr OBM
Dood Alcohol > 570 4 jr gs ov 5 jr OBM 24 mnd.gs ov 4 jr OBM 7 mnd gs ov 3 jr OBM

In de praktijk zien we dat de rechters hier vaak nog in het voordeel van de verdachte van afwijken. Zo zien we vaak dat bij een dodelijk verkeersongeval als gevolg van een aanmerkelijke verkeersfout een werkstraf (200 uur) wordt opgelegd, in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Wel wordt er dan tevens een ontzegging van de rijbevoegdheid van langere duur opgelegd.

> Voorbeelden van lagere straffen ogv persoonlijke omstandigheden

Strafmaatverlagende factoren

De rechter zal bij het bepalen van de straf rekening houden met alle omstandigheden van het geval en ook met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u zich betrokken toont, duidelijk aangeeft dat u spijt heeft van wat er gebeurd is, en uit uzelf contact opneemt met het slachtoffer of diens nabestaanden, bijvoorbeeld door een brief te sturen of een bloemetje, zal de rechter dit in uw voordeel betrekken bij de straftoemeting.
Andere factoren in uw persoonlijke omstandigheden die van belang kunnen zijn: het hebben van een vaste baan, gezinsleven, een woning.
Het dringend nodig hebben van een rijbewijs voor het werk of belangrijke sociale activiteiten, is vaak wel een reden om de duur van de onvoorwaardelijke ontzegging iets te beperken.

Factoren die verder een rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of zich in een bepaalde zaak strafverminderende omstandigheden voordoen dan wel vervolging niet opportuun wordt geacht, zijn vooral de volgende:

  • medeschuld benadeeldeeigen letsel verdachte;
  • door de verdachte betaalde schadevergoeding;
  • beroepschauffeur;
  • de dood van familieleden echtgeno(o)t(e).
  • door de verdachte gelegde contacten met nabestaanden of slachtoffer

> Meer informatie lagere straf bij verkeersongeval door schuld

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden