• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Wanneer verkeersongeval door schuld?

Van schuld aan een verkeersongeval is alleen sprake bij een aanmerkelijke mate van verwijtbaar onvoorzichtig handelen. Voor een bewezenverklaring van schuld aan een verkeersongeval moet er dus meer zijn dan het enkele feit dat u het ongeval hebt veroorzaakt. Een enkele verkeersfout is vaak onvoldoende. Het moet gaan om een aanmerkelijke fout; ofwel een ernstige verkeersfout, of een aaneenschakeling van meerdere verkeersfouten die hebben geleid tot het verkeersongeval. De vraag of er sprake is van aanmerkelijke schuld, is steeds afhankelijk van factoren als de aard en de concrete ernst van de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. Wij proberen hierin enige lijn in aan te geven.

VRIJSPRAAK art. 6 WVW Verkeersfout / strafrechtelijk verwijt                   BEWEZENVERKLARING Art. 6 WVW
Voorrangsfout omdat het slachtoffer niet op tijd is opgemerkt, terwijl blijkt dat verdachte niet werd afgeleid door bijv. telefoongebruik en niet onder invloed heeft gereden. Voorrangsfout (bij afslaan, rechts voorrang of zebrapad) Voorrangsfout door meer dan onoplettendheid of onachtzaamheid
In een toestand raken waarin men niet meer naar behoren kan functioneren, terwijl men dat redelijkerwijs niet hoefde te verwachten (bijvoorbeeld flauwvallen door een te hoge bloeddruk, hoestbui, hyper of hypo tgv diabetes). Black-out Indien de black-out het gevolg is van het niet innemen van medicatie die door een arts was voorgeschreven of juist door gebruik medicatie met geel of oranje waarschuwingsetiket
Indien een bestuurder van een tractor, vrachtwagen of ander ‘bijzonder’ voertuig (voertuigen waarop een bijzondere zorgplicht rust) goed heeft gespiegeld en gekeken bij het afslaan (door bijvoorbeeld van zijn stoel omhoog te komen). Aanrijding bij rechtsaf afslaan
(vrachtwagen, etc)
Onvoldoende spiegelen, spiegels niet juist afgesteld.
Een tijdelijke onoplettendheid in het verkeer hoeft nog geen schuld hoeft op te leveren Onoplettendheid Langdurige onoplettendheid (bezig met telefoon)
Geen moment van onoplettendheid Inrijden op file Snelheid onvoldoende aanpassen 
Wanneer er geen causaal verband bestaat tussen het rijden onder invloed en het verkeersongeval, dient vrijspraak te volgen Rijden onder invloed van alcohol of drugs Wanneer onoplettendheid of onachtzaamheid voortkomt uit alcoholgebruik of drugsgebruik
Te hard rijden, terwijl later uit de verkeersongevallenanalyse blijkt dat het verkeersongeval ook had plaatsgevonden als de maximumsnelheid niet was overschreden. Te hoge snelheid Snelheid onvoldoende aanpassen aan verkeersomstandigheden (druk kruispunt, naderende file)
Bijzondere manoeuvre, die niet anders kon en waarbij bestuurder de nodige voorzichtigheid heeft betracht. Bijzondere manoeuvre (bijv. achteruit rijden, keren)  Een bijzondere manoeuvre uitvoeren terwijl:
• Een andere weggebruiker, waaraan voorrang moet worden verleend, al vóór het inzetten van de manoeuvre zichtbaar was;
• Men zich bevindt op een druk weggedeelte.
• Men zich vlakbij een voetgangersoversteekplaats bevindt.
Zonder duidelijke oorzaak op weghelft tegemoetkomend verkeer komen. Op weghelft tegemoetkomend verkeer terechtkomen (niet: inhalen) Door onoplettendheid of onachtzaamheid op weghelft tegemoetkomend verkeer terechtkomen
Indien de uitwijkmanoeuvre noodzakelijk was gelet op de verkeerssituatie en het gedrag van de ander Uitwijkmanoeuvre van uzelf (u botst tegen ander) Indien de uitwijkmanoeuvre niet noodzakelijk was gelet op de verkeerssituatie en het gedrag van de ander
Indien de uitwijkmanoeuvre van het slachtoffer niet redelijkerwijs is toe te rekenen aan het gedrag van verdachte. Uitwijkmanoeuvre van ander Indien de uitwijkmanoeuvre van het slachtoffer redelijkerwijs is toe te rekenen aan het gedrag van verdachte.

Indien het door rood rijden slechts een enkele verkeersfout betreft en het verkeerslicht bijvoorbeeld niet duidelijk zichtbaar was.

Door rood licht rijden Rijden door een rood uitstralend verkeerslicht, waardoor niet overeenkomstig art. 62 jo. 68 RVV wordt gehandeld.
 *** Inhalen Een inhaalmanoeuvre inzetten terwijl men geen goed zicht heeft op de weg en het tegemoetkomende verkeer.
Noodzaak om te remmen Plotseling remmen Remmen zonder noodzaak
Na schrikreactie verlies controle voertuig, of na raken stoeprand Verlies controle voertuig Inschattingsfouten

Fouten van andere weggebruikers

Uit HR 1 mei 1973, ECLI:NL:HR:1973:AB3410, NJ 1973/399 moet worden afgeleid dat een weggebruiker tot op zekere hoogte rekening dient te houden met fouten van anderen, waaronder zich langzaam voortbewegend verkeer als fietsers en bromfietsers die bij duisternis op onverlichte wegen geen licht voeren.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden