• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Veroordeling art. 6 WVW na rijden onder invloed van alcohol of drugs

Veroordelingen art. 6 WVW na rijden onder invloed:

Alcoholgebruik kan bijdragen aan het bewijs van grove schuld in het verkeer. Doorgaans is één enkele verkeersfout niet voldoende om schuld te constitueren, maar wanneer de bestuurder, naast het maken van een stuurfout, ook nog heeft gedronken, kan het bijkomende drankgebruik (wat op zich dus ook weer is aan te merken als een zelfstandige verkeersfout) in combinatie met het laakbare rijgedrag schuld in de zin van art. 6 WVW 1994 opleveren (HR 16 december 2014,  ECLI:NL:HR:2014:3616)

Niet zien van voetganger in het donker en niet tijdig remmen door alcohol

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3105
Het alcoholgebruik van verdachte heeft zijn reactievermogen en zijn waarnemingsvermogen heeft verminderd, zodat hij als bestuurder van een motorvoertuig niet voldoende alert meer kon reageren. De risico’s van zijn (weg)gedrag hebben zich vervolgens verwezenlijkt. De verdachte heeft blijkens de bewijsmiddelen niet geremd, noch is hij uitgeweken. De ernst van de (verkeers)fout bestaat er nu juist in dat de verdachte het slachtoffer niet heeft gezien, waar dat wel had gemoeten en gekund. Als gevolg van die aanmerkelijke onoplettendheid heeft de verdachte niet uitgeweken of geremd. Daarmee is in beginsel de verwijtbaarheid gegeven. Tekenend is dat hij niet alleen het slachtoffer, maar ook de auto achter hem8 in het geheel niet heeft gezien.

Zie voorts AG Knigge in zijn conclusie bij HR 28 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9800, NJ 2008/571, waarin hij verwijst naar HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0709, NJ 2008/439, waarin het hof volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk schuld bewezen achtte in een geval waarin op een donkere buitenweg een dodelijk slachtoffer viel na een aanrijding met een auto bestuurd door de onder invloed van alcohol verkerende verdachte, terwijl het slachtoffer (half) op de weg kant zat. Ook in die casus heeft het hof het alcoholgebruik mede redengevend geacht voor het verwijtbaar niet hebben gezien en zonder uitwijken of remmen hebben aangereden van het zittende slachtoffer en derhalve voor de culpa.

Dodelijk verkeersongeval in flauwe bocht

LJN: BL9380, Gerechtshof Leeuwarden, 26 maart 2010
Dodelijk verkeersongeval in flauwe bocht; verdachte had gedronken en reed 100 km/u ipv toegestane 80km/u. Daarom aanmerkelijk onvoorzichtig. Ipv gevangenisstraf, 240 uur werkstraf, maar wel maximale OBM.

Stuurfout na rijden onder invloed van alcohol

Rb. Gelderland 31 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:592
In deze zaak ging het om een verdachte die een auto bestuurde terwijl hij onder invloed was van alcohol. Vervolgens heeft hij in een bocht onvoldoende rechts gehouden, waardoor hij op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer terecht is gekomen. Hierdoor is er een ongeval ontstaan waardoor een ander lichamelijk letsel werd toegebracht. De kern van de door verdachte gemaakte verkeersfout bestaat hierin dat hij als bestuurder van een auto een stuurfout heeft gemaakt en daardoor met zijn auto aan de linkerzijde van de weg is geraakt. Daarbij komt dat hij onder invloed verkeerde van ongeveer tweeënhalve keer de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol (1,22 mg per ml bloed). Dat verdachte schuld heeft aan het ongeval, volgt volgens de rechtbank uit het feit dat er geen andere redengevende verklaring te vinden is voor de stuurfout die verdachte gemaakt heeft, anders dan dat dit het gevolg moet zijn geweest van zijn overmatige drankgebruik.

Controle over voertuig verloren door alcohol

Rb. Noord-Nederland 9 juli 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4492
De combinatie van de omstandigheid dat verdachte de auto heeft bestuurd met een bloedalcoholgehalte dat zeven maal zo hoog was als het toegestane gehalte met de omstandigheden dat verdachte van de weg is geraakt en de controle over de auto heeft verloren, terwijl niet is gebleken dat dit is veroorzaakt door buiten de bestuurder van de auto gelegen factoren, brengt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte schuld heeft aan het dodelijke verkeersongeval als bedoeld in artikel 6 WVW.

Door alcoholgebruik lekke band niet opgemerkt

Hof ’s-Gravenhage 12 december 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU8529
Het hof is van oordeel dat verdachte door zijn drankgebruik de lekke autoband niet heeft opgemerkt, omdat een persoon in nuchtere toestand dit immers wel zou merken. Het hof is dan ook van oordeel dat verdachte door deze gedragingen de verkeersveiligheid ernstig in gevaar heeft gebracht en zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer grovelijk heeft miskend. Het hof kwam dan ook tot een bewezenverklaring van schuld in de zin van art. 6 WVW.

Verkeersongeval na roken meerdere joints

Rb. Zutphen 9 februari 2007, ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ8150
Verdachte had voordat het ongeval plaatsvond meerdere joints gerookt, waardoor hij onder invloed verkeerde van cannabinoiden. Vervolgens heeft verdachte bij het afslaan geen voorrang verleend aan tegemoetkomend verkeer, waardoor het ongeval is ontstaan. De rechtbank oordeelt dat verdachte met zijn handelswijze een dermate nalatig verkeersgedrag heeft getoond dat art. 6 WVW kan worden bewezenverklaard.

Rijden onder invloed van GHB

Rb. ’s-Hertogenbosch 21 maart 2008, ECLI:NL:RBSHE:2008:BC7182
Een verdachte die een verkeersongeval veroorzaakte met een concentratie tussen 52 en 156 mg/l GHB in zijn bloed. Een getuige van het ongeval verklaarde dat hij enkele kilometers achter de verdachte had gereden en dat hij de verdachte hierbij slingerend over de weg zag rijden. De rechtbank kwam hier tot een bewezenverklaring van schuld, omdat de verdachte was gaan rijden terwijl hij de negatieve werking van GHB kende of behoorde te kennen en hij hierbij een zeer gevaarzettende verkeerssituatie teweeg heeft gebracht (het slingeren over de weg), waardoor vervolgens een frontale botsing is veroorzaakt.

Zie ook: Rb. Limburg 25 februari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:1581

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden