• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijbewijs ingevorderd – overtreding van de toegestane snelheid

U loopt risico op invordering van uw rijbewijs als u de toegestane snelheid overtreedt. Indien u te hard hebt gereden, krijgt u in de meeste gevallen slechts een geldboete. Alleen wanneer het gaat om een forse overtreding van de snelheid, loopt u het risico dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. Uw rijbewijs kan al worden ingevorderd bij een gecorrigeerde snelheidsoverschrijding vanaf 50 km/u.

Snelheid invordering rijbewijs

Vanaf een gecorrigeerde snelheid van 50 km/u zal de politie overgaan tot invordering van uw rijbewijs. De vraag is vaak wel op welke wijze de snelheid is vastgesteld. Gaat het om een trajectmeting, dan is van belang over welk traject het gaat, en of de politie op het juiste moment de trajectmeting is gestart en gestopt, en de afstand gelijk is gebleven of groter is geworden.

> Meer informatie straffen bij forse snelheidsovertreding
> Boete bij meer dan 50 km/u te hard rijden

Beslissing officier van justitie

Nadat uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, zal deze het rijbewijs doorsturen naar het CVOM te Utrecht. De officier van justitie bij het CVOM zal binnen 10 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van invordering, beslissen wat er met uw rijbewijs gebeurd.

Hierover bepaalt artikel 164 lid 6 het volgende:

" Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Teruggave vindt eveneens plaats, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal worden opgelegd, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden geweest. Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd. Het rijbewijs wordt niet aan betrokkene teruggegeven, indien het een rijbewijs betreft waarvan ingevolge een der artikelen 130, tweede lid of 164 de overgifte is gevorderd,"

Er zijn dus 3 mogelijkheden:

  1. Het rijbewijs wordt aan u teruggegeven
  2. Het rijbewijs wordt voor een aantal maanden ingehouden

Teruggave rijbewijs
Vóór 1 juli 2011 was het nog zo geregeld dat de officier van justitie het rijbewijs teruggaf aan de verdachte indien de snelheidsoverschrijding niet meer bedroeg dan 70 km/u, mits er geen sprake was van eerdere verkeersdelicten. Tegenwoordig kan de officier van justitie al vanaf een overschrijding met 50 km/u besluiten om het rijbewijs voor een aantal maanden in te houden. Dit komt doordat in de wet de snelheidsgrens voor de invordering van het rijbewijs gelijk is getrokken.

Wanneer u een brief stuurt aan de officier van justitie kunt u proberen om op die manier diens beslissing te beïnvloeden. Belangrijk is wel dat u de juiste argumenten aanvoert.

De afweging of tot inhouding van het rijbewijs wordt overgegaan, zal met name afhankelijk zijn van de exacte snelheid, uw persoonlijke omstandigheden, de eventuele recidive, en de overige omstandigheden van het geval, waaronder het tijdstip, de vraag of het binnen of buiten de bebouwde kom was, en de aanwezigheid van overig verkeer. In zekere zin gaat het ook om de vraag of er gevaarlijk is gereden.

Inhouding rijbewijs
De officier van justitie kan ook besluiten tot inhouding van het rijbewijs. Bij een snelheidsoverschrijding van meer dan 70 km/u zal de officier van justitie altijd besluiten tot inhouding, maar ook bij een overschrijding tussen 50 km/u - 70 km/u en recidive.

In alle gevallen geldt dat de officier van justitie het rijbewijs voor maximaal 6 maanden mag inhouden, ongeacht het aantal maanden waarvoor een ontzegging van de rijbevoegdheid kan worden opgelegd. Artikel 164 lid 6 WVW bepaalt namelijk dat het rijbewijs ook moet worden teruggegeven wanneer er binnen 6 maanden nog steeds geen zitting bij de politierechter heeft plaatsgevonden, of nog geen officierszitting is geweest waarbij een strafbeschikking is uitgereikt.

Klaagschrift indienen

Indien de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs, kunt u tegen deze beslissing op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen bij de rechtbank in het arrondissement waarin uw rijbewijs is ingevorderd. Het klaagschrift dient ter griffie van de rechtbank worden ingediend. In het klaagschrift vermeldt u de redenen waarom het rijbewijs aan u moet worden teruggegeven. Binnen enkele weken na de indiening van het klaagschrift zult u een oproeping ontvangen voor een zitting bij de raadkamer van de rechtbank. De rechter zal op die zitting beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet.

Het is echter niet altijd verstandig om een klaagschrift in te dienen. Bekijk vooraf goed wanneer een klaagschrift zinvol kan zijn.

> Meer informatie indienen klaagschrift / bezwaarschrift
> Overzicht kans van slagen klaagschrift per overtreding
> Wanneer heeft een klaarschrift zin bij invordering rijbewijs wegens forse snelheidsovertreding?

Ook uw rijbewijs snel en voordelig terug met behulp van een gespecialiseerde advocaat?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden