• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

10 dagen termijn na invordering rijbewijs

Na invordering van het rijbewijs heeft de officier van justitie een termijn 10 dagen om te beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Deze termijn vloeit voort uit artikel 164 lid 6 WVW:

"Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)"

10 dagen termijn

De tien dagen zien op 10 gewone dagen. Het gaat dus NIET om werkdagen.

De Algemene Termijnen Wet is wel van toepassing. Dit betekent dat wanneer de laatste dag van de 10-dagen-termijn zou vallen op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, dan wordt de einddatum van de termijn verlengd tot de maandag of de eerstvolgende andere, doordeweekse dag die niet erkende feestdag betreft.

Aanvang 10 dagen termijn

De wettelijke termijn van 10 dagen waarbinnen de officier van justitie moet beslissen over de eventuele inhouding van het rijbewijs gaat pas lopen op de dag na de invordering van het rijbewijs. Als op 4 oktober 2018 het rijbewijs is ingevorderd, dan vangt de termijn van 10 dagen op 5 oktober 2018 aan. Belangrijk ook is dat de termijn pas gaat lopen als het rijbewijs daadwerkelijk is ingevorderd (artikel 164, zesde lid, WVW 1994). Dit is van belang bij vermissing of diefstal van het rijbewijs.

> Meer informatie 10 dagen termijn vanaf vordering overgifte

Na de inname van het rijbewijs dient de politie het rijbewijs met het proces-verbaal van invordering op te sturen naar het parket. Daar moet de OvJ beoordelen of het rijbewijs moet worden ingehouden, in afwachting van de strafzitting. Hij krijgt hiervoor tien dagen de tijd, zodat hij kan onderzoeken of betrokkene eerder is veroordeeld voor verkeersdelicten dan wel of er eerder proces-verbaal tegen hem is opgemaakt voor verkeersdelicten. Hieruit kan namelijk een recidivegevaar voor de toekomst worden afgeleid, dat redengevend kan zijn voor verdere inhouding. Volgt binnen deze tien dagen geen beslissing tot inhouding, dan moet het rijbewijs worden terug gegeven (Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 3, p. 10). In de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp luidde art. 27 lid 4: “Indien de ambtenaar van het openbaar ministerie binnen tien dagen na de ontvangst van het proces-verbaal niet gebruik maakt van de in het derde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij het rijbewijs of de rijbewijzen zo spoedig mogelijk terug aan de houder.” (Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 2, p. 2). De tien dagen termijn nam dus een aanvang met de ontvangst van het proces-verbaal op het parket. Bij nota van wijziging werd het voorstel gewijzigd in: "Indien de ambtenaar van het openbaar ministerie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het derde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij het rijbewijs of de rijbewijzen onverwijld terug aan de houder." Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 7, p. 1). Dit werd in de memorie van antwoord toegelicht: de tien dagen termijn gaat in de “dag na de invordering” en niet pas bij ontvangst van het proces-verbaal om meer duidelijkheid te scheppen over het ingangsmoment; het is immers tevoren niet bekend wanneer het proces-verbaal van invordering bij het parket zal inkomen en het is niet juist de bestuurder te belasten met allerlei vertragingen bij de politie (Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 6, p. 20).

Uit het voorgaande volgt dat de termijn van tien dagen aan de OvJ is gegeven om te beoordelen of er redenen zijn het rijbewijs verder in te houden, meer in het bijzonder of er sprake is van recidive. De wetgever heeft deze periode duidelijk willen afbakenen door het aanvankelijke aanvangsmoment van ontvangst van het proces-verbaal te wijzigen in de dag na invordering, mede om hierover geen misverstand te laten bestaan en om betrokkene binnen een korte, overzichtelijke termijn duidelijkheid te willen geven of zijn rijbewijs al dan niet zou worden ingehouden en dus of hij genoopt was een bezwaarschrift in te dienen als hij toch over het rijbewijs wilde beschikken. Voor onderzoek of er sprake is van recidive en of er gronden zijn het rijbewijs langer in te houden in afwachting van de inhoudelijke strafzitting, is het ook niet nodig fysiek te beschikken over het ingevorderde rijbewijs. Er is dus ook inhoudelijk geen reden de tien dagen termijn pas te laten ingaan op liet moment dat het rijbewijs daadwerkelijk is afgegeven aan politie of justitie. Aangezien vaak niet duidelijk is wanneer de feitelijke inlevering zal plaatsvinden, ingeval dat niet meteen bij de staande houding is gebeurd, zou het aanvangsmoment van de tien dagen termijn dus weer onzeker zijn en dat is precies wat de wetgever destijds wilde voorkomen door genoemde wijziging in het wetsvoorstel. Redelijke wetsuitleg brengt daarom mee dat onder “invordering” als bedoeld in art. 164 lid 6 WVW moet worden verstaan: de door de opsporingsambtenaar gedane vordering tot overgifte van het rijbewijs als bedoeld in art. 164 lid 1 WVW, ongeacht of daarbij het rijbewijs ook feitelijk is overhandigd.

Datum beslissing officier van justitie

De 10 dagen termijn ziet alleen op de termijn waarbinnen de officier van justitie moet beslissen wat er met het rijbewijs moet gebeuren. Deze termijn betekent NIET dat u binnen deze termijn ook zelf de beslissing van de officier dient te ontvangen.

Toch mag hier niet al te veel ruimte tussen zitten. In de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland, 23 februari 2016, NbSr. 2016, 112 verklaarde de rechter het klaagschrift gegrond omdat de kennisgeving van inhouding van het rijbewijs pas twee dagen na de beslistermijn was verzonden en door de verdachte pas op de 3de dag daarna was ontvangen. De rechtbank oordeelde dat dit te laat was:

"Uit de stukken is niet gebleken dat de officier van justitie binnen de wettelijke termijn van tien dagen na de dag van invordering van het rijbewijs van klager gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid dit ingevorderde rijbewijs in te houden. De rechtbank overweegt daarbij dat gelet op de relatieve korte inhoudingstermijn die de wetgever heeft gesteld, een kennisgeving, verzonden twee dagen na de beslistermijn, en derhalve op z'n vroegst door klager ontvangen op de derde dag daarna, niet meer in de pas loopt met de door de wetgever gewenste spoedige duidelijkheid omtrent het standpunt van het Openbaar Ministerie."

> Meer informatie 10 dagen termijn rijbewijs (Rijbewijsinbeslaggenomen.nl)

Rijbewijs niet na 10 dagen terug?

Hebt u het rijbewijs niet na 10 dagen weer in uw bezit? Dat is vervelend, maar u hoeft het hier niet bij te laten. Schakel direct een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat in die binnen 2 dagen een uitgebreid klaagschrift kan indienen. In de meeste gevallen lukt het ons dan om alsnog uw rijbewijs met spoed op te vragen. Of dat ook in uw situatie mogelijk is, kunt u zelf eenvoudig nagaan.

Overzicht kans op teruggave na invordering rijbewijs

> Meer informatie rijbewijs niet na 10 dagen terug

Direct klaagschrift indienen

Het heeft tegenwoordig nauwelijks zin om de 10 dagen termijn af te wachten totdat de officier beslist wat er met het rijbewijs gaat gebeuren. In de meeste gevallen beslissing de officier vrijwel standaard tot inhouding van het rijbewijs overeenkomstig de daarvoor vastgestelde richtlijnen. De officier houdt tegenwoordig vrijwel GEEN rekening met uw persoonlijke omstandigheden.

Ons advies is daarom om direct een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank om de zaak zo spoedig mogelijk voor de rechter te krijgen. Daarmee vergroot u de druk op de officier van justitie, maar voorkomt u ook dat u onnodig lang wacht op een besluit van de officier. U hebt eerder kans om uw rijbewijs terug te krijgen. U kunt al direct na de invordering van het rijbewijs een klaagschrift indienen.

Wij sturen standaard ook het klaagschrift naar de officier van justitie om ook via die weg uw zaak bij het CVOM nog eens onder de aandacht te brengen. Hiermee vergroten wij de kans dat de officier onder druk van een dreigende zitting het rijbewijs zal teruggeven.

Aanmelden nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden