• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Invordering rijbewijs na alcohol

De politie gaat over tot invordering van het rijbewijs bij rijden onder invloed van een forse hoeveelheid alcohol. Al vanaf 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol kan worden het rijbewijs worden ingevorderd.

Alcoholgehalte invordering rijbewijs

Bij rijden onder invloed van alcohol zal het rijbewijs op grond van artikel 164 WVW worden ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Voor beginnend bestuurders (die minder dan < 5 jaar hun rijbewijs hebben) gelden lagere alcoholgrenzen voor de invordering van het rijbewijs: vanaf een ademalcoholgehalte 350 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

In tabel ziet dit er als volgt uit:

INVORDERING BIJ.....Alcoholgehalte in de adem (µgl)Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit)> 570 µgl> 1,3 ‰
BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit)> 350 µgl> 0,8 ‰

Meer informatie invordering rijbewijs bij rijden onder invloed (Rijbewijs-ingevorderd-alcohol.nl)
> Meer informatie invordering rijbewijs (Rijbewijs-snel-terug.nl)
> Invordering rijbewijs / rijbewijs kwijt

De eerste keer dat u te maken krijgt met een invordering van het rijbewijs, staat natuurlijk uw leven op z'n kop. U wilt natuurlijk het rijbewijs zo snel mogelijk terugkrijgen. Gelukkig lukt het onze gespecialiseerde advocaten vaak nog om het rijbewijs snel weer voor te terug te krijgen. Als u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Verschil invordering rijbewijs en vordering overgifte rijbewijs

Het is van belang onderscheid te maken tussen “de vordering tot overgifte” enerzijds en de “invordering” anderzijds. Van een invordering is pas sprake, indien het rijbewijs na de vordering tot overgifte daadwerkelijk in handen is gekomen van de opsporingsambtenaar. Het onderscheid tussen de vordering tot overgifte en de invordering is om twee redenen van belang. Ten eerste gaat de wettelijke termijn van tien dagen waarbinnen de officier van justitie een beslissing moet nemen over de inhouding van het rijbewijs pas lopen als het rijbewijs daadwerkelijk is ingevorderd (artikel 164, zesde lid, WVW 1994). Ten tweede wordt alleen de tijd gedurende welke het rijbewijs ingevorderd en ingehouden is geweest, in mindering gebracht op de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid (artikel 179, zesde lid, WVW 1994). Deze bepalingen gelden dus niet, indien de verdachte het gevorderde rijbewijs niet heeft overhandigd en het slechts bij een vordering tot overgifte is gebleven.

Invordering rijbewijs ook bij overtreding met niet-rijbewijsplichtige motorrijtuigen

De invordering van het rijbewijs kan alleen plaatsvinden bij bestuurders van motorrijtuigen. Artikel 164, eerste lid, WVW 1994 maakt daarbij geen onderscheid tussen rijbewijsplichtige en niet-rijbewijsplichtige motorrijtuigen. Dit betekent dat het rijbewijs ook kan worden ingevorderd, indien de verdachte een niet-rijbewijsplichtig motorrijtuig heeft bestuurd (HR 17 januari 1967, NJ 1967, 294.). Invordering van het rijbewijs kan niet bij bestuurders die nooit een rijbewijs hebben gehad.

Informatiebrochure invordering rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol

Beslissing officier van justitie

Na de invordering van uw rijbewijs, zal deze het rijbewijs doorsturen naar het CVOM te Utrecht. De officier van justitie bij het CVOM zal binnen 10 dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van invordering, beslissen wat er met uw rijbewijs gebeurd.

Hierover bepaalt artikel 164 lid 6 het volgende:

" Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. Teruggave vindt eveneens plaats, indien ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de houder in geval van veroordeling door de rechter dan wel uitvaardiging van een strafbeschikking geen onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zal worden opgelegd, dan wel geen onvoorwaardelijke ontzegging van langere duur dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden geweest. Teruggave vindt ten slotte plaats indien het onderzoek van de zaak op de terechtzitting niet binnen zes maanden na de dag van invordering is aangevangen, dan wel binnen die termijn geen strafbeschikking is uitgevaardigd. Het rijbewijs wordt niet aan betrokkene teruggegeven, indien het een rijbewijs betreft waarvan ingevolge een der artikelen 130, tweede lid of 164 de overgifte is gevorderd,"

Er zijn dus 3 mogelijkheden:

  1. Het rijbewijs wordt aan u teruggegeven
  2. Het rijbewijs wordt voor een aantal maanden ingehouden
  3. Het rijbewijs wordt doorgestuurd naar het CBR

Terugkrijgen rijbewijs
Voor 1 juli 2011 was het nog zo geregeld dat de officier van justitie het rijbewijs teruggaf aan de verdachte indien het ademalcoholgehalte minder dan 785 µg/l bedroeg en het de eerste keer was dat de verdachte was aangehouden wegens rijden onder invloed. Bij recidive kon het rijbewijs wel meteen worden ingehouden.
Tegenwoordig kan de officier van justitie al vanaf de 570 µg/l besluiten om het rijbewijs voor een aantal maanden in te houden. Dit komt doordat in de wet de alcoholgrens voor de invordering van het rijbewijs gelijk is getrokken. Een brief sturen aan de officier van justitie kan diens beslissing mogelijk wel beïnvloeden, met name wanneer u de juiste argumenten aanvoert die in de belangenafweging moeten worden betrokken.

Bij beginnend bestuurders kan de officier van justitie al vanaf 350 µg/l besluiten tot inhouding van het rijbewijs. Ook hier is deze grens gelijkgetrokken met de grens voor de invordering van het rijbewijs.

De afweging of tot inhouding van het rijbewijs wordt overgegaan, zal met name afhankelijk zijn van de exacte hoogte van het ademalcoholgehalte, uw persoonlijke omstandigheden, de eventuele recidive, en de overige omstandigheden van het geval.

Inhouding rijbewijs
De officier van justitie kan ook besluiten tot inhouding van het rijbewijs. Bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 µg/l zal de officier van justitie altijd besluiten tot inhouding, maar ook bij een alcoholgehalte tussen de 570 µg/l en 785 µg/l kan de officier van justitie het rijbewijs voor een aantal maanden inhouden,

Voor wat betreft de duur van de inhouding sluit de officier van justitie veelal aan bij de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid die in het betreffende geval kan worden opgelegd:

Schaal

AAG (Ugl)

BAG (‰)

Inhouding
normaal bestuurders

Inhouding beginnend bestuurders

II

351 - 435

0.81 – 1.00

*

*

III

436 - 500

1.01 – 1.15

*

*

IV

501 - 570

1.16 – 1.30

*

*

V

571 - 650

1.31 – 1.50

*

6 mnd

VI

651 - 715

1.51 – 1.65

6 mnd

6 mnd

VII

716 - 785

1.66 – 1.80

7 mnd

7 mnd

VIII

786 - 865

1.81 – 2.00

8 mnd

8 mnd

IX

866 - 945

2.01 – 2.15

9 mnd

9 mnd

X

946 - 1020

2.16 – 2.35

10 mnd

10 mnd

XI

1021 - 1090

2.36 – 2.50

                 12 mnd

12 mnd

XII

1091 - 1195

2.51 – 2.75

                 15 mnd

15 mnd

XIII

> 1195

> 2.75

                 18 mnd

18 mnd

> zie ook: invordering rijbewijs; hoe lang kwijt?

In alle gevallen geldt echter dat de officier van justitie het rijbewijs voor maximaal 6 maanden mag inhouden, ongeacht het aantal maanden dat in de bovenvermelde tabel staat vermeld. Artikel 164 lid 6 WVW bepaalt namelijk dat het rijbewijs ook moet worden teruggegeven wanneer er binnen 6 maanden nog steeds geen zitting bij de politierechter heeft plaatsgevonden, of nog geen officierszitting is geweest waarbij een strafbeschikking is uitgereikt.

Doorsturen rijbewijs naar CBR

De officier van justitie kan ook besluiten om het ingevorderde rijbewijs door te sturen naar het CBR. Dat gebeurt wanneer het CBR de overgifte van het rijbewijs heeft gevorderd. In artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 zijn de gevallen genoemd waarin het CBR overgifte van het rijbewijs kan vorderen. Voor wat betreft rijden onder invloed van alcohol gaat het om de volgende gevallen:

  • j. bij betrokkene wordt als bestuurder van een motorrijtuig een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰;
  • k. bij betrokkene wordt, in de hoedanigheid van beginnende bestuurder, een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 435 µg/l, respectievelijk 1,0‰;
  • l. betrokkene heeft geweigerd mee te werken aan het alcoholonderzoek, tenzij de constatering heeft plaatsgevonden ten aanzien van een bestuurder van een motorrijtuig van de categorie AM;
  • m. ten aanzien van betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste vier maal proces-verbaal opgemaakt op verdenking van overtreding van rijden onder invloed, waarbij de laatste overtreding moet zijn begaan als houder van een rijbewijs;

> Meer informatie invordering rijbewijs ivm CBR

Klaagschrift indienen

Indien de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs, kunt u tegen deze beslissing op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift indienen bij de rechtbank in het arrondissement waarin uw rijbewijs is ingevorderd. Het klaagschrift dient ter griffie van de rechtbank worden ingediend.

In het klaagschrift vermeldt u de redenen waarom u moet rijbewijs moet terugkrijgen. Binnen enkele weken na de indiening van het klaagschrift zult u een oproeping ontvangen voor een zitting bij de raadkamer van de rechtbank. De rechter zal op die zitting beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt of niet.

Wat veel mensen niet weten is dat u al direct na de invordering van uw rijbewijs een klaagschrift kunt indienen. U hoeft dus niet eerst 10 dagen te wachten. Door meteen een klaagschrift in te dienen voorkomt u een onnodige vertraging en kunt u al binnen 2 weken het rijbewijs terugkrijgen.

> Wanneer rijbewijs terug via klaagschrift

> Meer informatie indienen klaagschrift / bezwaarschrift

EMA-cursus of onderzoek rijgeschiktheid CBR

Naast het strafrechtelijke traject, krijgt u bij invordering van het rijbewijs vanwege rijden onder invloed ook te maken met een bestuursrechtelijk traject bij het CBR. De politie zal na uw aanhouding een mededeling doen bij het CBR. Vervolgens komt u in de vorderingsprocedure van het CBR terecht, waarbij het CBR op basis van het vastgestelde ademalcoholgehalte of bloedalcoholgehalte een maatregel zal opleggen.

Bij invordering van het rijbewijs door de politie hebt u minimaal 570 µg/l geblazen (in geval van normaal bestuurders), of 350 µg/l (in geval van beginnend bestuurders). In dat geval kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd:

MaatregelAlcoholgehalte (beginnend bestuurder)Alcoholgehalte (normaal bestuurders)
       --       --     --
EMA-cursus350 - 570 µg/l435 - 785 µg/l
Onderzoek naar de rijgeschiktheid>570 µg/l> 785 µg/l

N.B. In de tabel wordt uitgegaan van de eerste keer rijden onder invloed. Bij recidive krijgt u vaak een zwaardere maatregel opgelegd. Uw advocaat kan u hier verder over informeren.

> Meer informatie vorderingsprocedure CBR

Informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid"

Indien aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, en u binnenkort dat onderzoek bij de psychiater moet ondergaan, adviseren wij u om uzelf hierop goed voor te bereiden, door onze uitgebreide informatiebrochure te bestellen en te bestuderen.

Wilt u ook uw rijbewijs snel terug met behulp van een gespecialiseerde advocaat?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden