• Eerlijke inschatting
 • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
 • Snelle werkwijze
 • Voordeligste tarief

Overzicht waarborgen alcoholonderzoek bij ademanalyse

Indien een of meer strikte waarborgen niet zijn nageleefd is geen sprake van een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid WVW 1994 en mag het resultaat van de ademanalyse niet voor het bewijs worden gebruikt. Dan kan vrijspraak het gevolg zijn. (HR 22 mei 2012, NJ 2012, 350 en HR 11 oktober 2011, NJ 2011, 486) omdat artikel 359a Sv niet van toepassing is. Daarentegen moet altijd worden bezien of een eventueel proces-verbaal terzake artikel 8 lid 1 WVW1994 in die situatie alsnog mogelijk is.

Elk proces- verbaal dient tenminste aan de volgende waarborgen te voldoen.

 • Apparaat is bij Ministeriële regeling aangewezen (Art. 10, eerste lid Besluit)
 • Zo nodig viermaal blazen, tot twee geldige meetresultaten zijn verkregen (Art. 10, eerste en vijfde lid v/h Besluit)
  Let op! Vanaf HR 24 november 2015, NJ 2016, 114, heeft de HR ontkent dat dit voorschrift nog langer hoort tot het stelsel van strikte waarborgen. Dit betekent dat het voorgeschreven aantal keren blazen niet strekt de juistheid van het resultaat van de ademanalyse te waarborgen. De procedure uit het eerste lid kan eenmaal opnieuw worden verricht. Het is geen verplichting, maar een bevoegdheid van de opsporingsambtenaar. Het bevel medewerking betreft ook dit herhaalde onderzoek.
 • 20 minutentermijn (Art. 10 tweede lid v/h Besluit)
  Dit betreft de eis dat minimaal 20 minuten moet zitten tussen het eerste contact wanneer de vordering niet is gedaan danwel de eerste vordering om te blazen op straat op de ademtester en het latere ademonderzoek aan het ademanalyseapparaat. In de praktijk brengt dat mee dat tussen beide momenten 21 minuten moet zitten. Wanneer de termijn niet in acht is genomen is geen sprake van een geldig resultaat van de ademanalyse en is dat niet voor het bewijs bruikbaar. Het is dan geen onderzoek in de zin van artikel 8 WVW1994. De ratio hierachter is dat het resultaat van de ademanalyse niet mag worden vervuild door resten alcohol in de mond van de verdachte. De HR houdt zeer streng de hand aan deze voorwaarde (HR 28-6-1994.VR 1994, 189). Dat het hier gaat om een strikte waarborg vindt zijn oorzaak in de verregaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid en ten doel heeft zoveel als mogelijk is, fouten en onvolkomenheden die ten nadele van de verdachte strekken, uit te schakelen. (Conclusie AG Leijten bij HR 17-6-1986,VR 1986, 140 en NJ 1987, 152).
 • Onderzoek wordt verricht door een opsporingsambtenaar in de zin van art. 1 onder a v/h Besluit (vlg. Art.10 derde lid v/h/ Besluit)
 • Het resultaat volgend uit het onderzoek worden door de opsporingsambtenaar in het proces-verbaal vermeld (Art. 11 eerste lid v/h Besluit)
 • De opsporingsambtenaar deelt het resultaat direct mee aan de verdachte en zal in het geval van een strafbaar resultaat de verdachte direct wijzen op zijn recht op een tegenonderzoek (Art. 11 tweede lid v/h Besluit).
  Let op! Het gaat erom dat de verdachte uitdrukkelijk wordt gewezen op dit recht!
 • Na de mededeling omtrent de uitslag dient verdachte direct nadat hij heeft vernomen over zijn recht op tegenonderzoek aan de opsporingsambtenaar te kennen te geven, dat hij van het recht op tegenonderzoek gebruik maakt. Ook dient direct bloed van de verdachte te worden afgenomen (Art. 11 derde lid onder a en b v/h Besluit). Daarmee wordt bedoeld dat er geen uren of dagen over heen mogen gaan. De bloedafname moet binnen redelijke termijn plaatsvinden want verdachte mag niet onnodig van zijn vrijheid worden beroofd, Ook is het van belang te zorgen dat de hoeveelheid alcohol in het bloed zich laat vergelijken met het ademanalyseresultaat. Let op! De verdachte moet uitdrukkelijk kenbaar maken dat hij van zijn recht gebruik maakt. Wanneer verdachte uitdrukkelijk afziet van het recht op tegenonderzoek dient dit eveneens in het proces-verbaal te worden vermeld. De bloedafname geschiedt voor rekening van de verdachte. Wanneer verdachte die kosten niet aan de politie betaalt, kan geen bloedafname ten behoeve van tegenonderzoek plaatsvinden.

> Meer informatie waarborgen ademanalyse

Bloedonderzoek ipv ademanalyse

De verdachte komt alleen in de volgende gevallen in aanmerking voor een bloedonderzoek in plaats van een ademanalyse:

> Meer informatie bloedonderzoek bij rijden onder invloed van alcohol
> Meer informatie bloedonderzoek bij rijden onder invloed van drugs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden