• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Tegenonderzoek na bloedonderzoek

Het tegenonderzoek na een bloedonderzoek verloopt anders dan het tegenonderzoek na een ademanalyse.

Zelf verzoek tegenonderzoek aan laboratorium

De verdachte dient het verzoek om tegenonderzoek te richtten aan een laboratorium van tegenonderzoek onder vermelding van naam, geslacht, geboortedatum, BSN alsmede SIN.
Bovendien vervalt het recht op tegenonderzoek indien de verdachte niet binnen twee weken na de datum van dagtekening van de kennisgeving omtrent de uitslag van het bloedonderzoek de kosten van het bloedonderzoek heeft betaald aan het laboratorium dat het tegenonderzoek verricht.

De verdachte kan het bedrag van kosten van het tegenonderzoek terugkrijgen uit de Rijkskas indien uit het resultaat van het tegenonderzoek niet blijkt van een strafbare waarde in diens bloed, tenzij
- later blijkt dat het laboratorium het tegenonderzoek bijvoorbeeld met een methode heeft uitgevoerd die niet aan de bij de Ministeriële Regeling gestelde eisen voldoet
- indien door tijdsverloop rekenkundig te verklaren is waarom het alcoholpromillage in het bloed van de verdachte bij het tegenonderzoek lager uitvalt dan bij het primaire onderzoek.

Het laboratorium dat het primaire onderzoek verrichtte (meestal het NFI) dient het bloed alsmede het verslag van het onderzoek door te sturen aan het laboratorium van het tegenonderzoek.

> Meer informatie aanvragen tegenonderzoek bij bloedonderzoek

N.B. Tegenwoordig ligt de verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een tegenonderzoek bij een bloedonderzoek bij de verdachte. Voorheen was het de officier van justitie die dat moest regelen. Als dat niet gedaan was, leidde dat tot bewijsuitsluiting (o.a. ECLI:NL:RBAMS:2017:8491).

Werkwijze tweede laboratorium

Het laboratorium van het tegenonderzoek legt eveneens een registratie aan en dient eveneens binnen twee weken nadat het buisje is ontvangen het onderzoek te verrichten. Het laboratorium van het tegenonderzoek stuurt na het tegenonderzoek het restant van het bloed met de bloedbuis terug aan het primaire onderzoekslaboratorium.

Het primaire laboratorium vernietigt het bloed binnen een half jaar na datering van het verslag van het primaire onderzoek. E.e.a. indien het resultaat van het onderzoek negatief is. Het afschrift van het verslag wordt door het laboratorium vernietigd een half jaar na datering van het verslag indien e.e.a. het vermoeden niet bevestigd dat sprake is van een strafbare hoeveelheid van die stof in het bloed. Indien het verslag dat vermoeden wel bevestigt, vernietigt het laboratorium dat verslag niet eerder dan na verloop van vijf jaar na de datum van dagtekening daarvan. Het laboratorium van het tegen onderzoek stuurt het verslag van het tegenonderzoek door naar de verdachte.

Het primaire laboratorium van onderzoek houdt aantekening van iedere vernietiging.

Echter het tegenonderzoek wordt niet verricht dan nadat de verdachte een bij MR vastgesteld bedrag heeft betaald aan het laboratorium van tegenonderzoek.

Indien een laboratorium zijn werkzaamheden beëindigt, draagt dat laboratorium verslagen, bestanden en gegevens over aan het NFI.

Informatiebrochure tegenonderzoek na bloedonderzoek

Recht op tweede tegenonderzoek

Als verdachte hebt u ook recht op een tweede tegenonderzoek. Dat volgt uit de bepalingen van art. 11 jo 17 en 19 van het Besluit alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer.

> Meer informatie recht op tweede tegenonderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden