• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Rijden onder invloed van cannabis / wiet / joint / hennep

Rijden onder invloed van wiet is strafbaar. Met de speekseltest die per 1 juli 2017 is ingevoerd is de pakkans een stuk groter geworden. Als de speekseltest positief is, zal de politie de verdachte aanhouden voor een bloedonderzoek. Een bloedmonster zal naar het NFI worden gestuurd voor nader onderzoek. Het NFI zal vervolgens vaststellen of de rijvaardigheid zodanig is beïnvloed dat u niet meer tot rijden in staat was.

Invordering rijbewijs na rijden onder invloed van wiet

Heeft u gereden onder invloed van wiet, dan zal de politie het rijbewijs kunnen invorderen. De grondslag voor de invordering van het rijbewijs is tweeledig:

  • Invordering rijbewijs ogv artikel 130 WVW (CBR-procedure)
  • Invordering rijbewijs ogv artikel 164 WVW (strafzaak)

In de meeste gevallen vindt bij rijden onder invloed van wiet de invordering van het rijbewijs plaats vanwege de CBR-procedure. Dit is ook meteen de lastigste procedure om het rijbewijs weer terug te krijgen.

Invloed cannabis op rijvaardigheid

De in het bloed aangetroffen hoeveelheid cannabis (thc van gebruikte joints) hoeft niet altijd van invloed te zijn op de rijvaardigheid. In de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, van 12 september 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4960 stelde de rechter vast

  • dat de rijvaardigheid bij gewende gebruikers van cannabis nadelig wordt beïnvloed na recent gebruik van cannabis, maar in mindere mate dan bij niet-gewende gebruikers
  • dat een bloedconcentratie waarboven de rijvaardigheid door gewende gebruikers nadelig is beïnvloed,  niet kan worden aangegeven
  • dat uit onderzoek blijkt dat de kans op een auto-ongeluk door de combinatie van cannabis en amfetamine ongeveer gelijk is aan de optelsom van de afzonderlijke kansen op een ongeluk door cannabis en amfetamine

De rechter sprak de verdachte vrij met de volgende overweging:
"Gelet op het jarenlange frequente cannabisgebruik van de verdachte, waarover geen discussie bestaat, kan niet worden vastgesteld in hoeverre de aangetroffen concentratie THC invloed heeft gehad op het rijgedrag van de verdachte. Nu de rapportages van het NFI hierover geen concreet uitsluitsel bieden, kan de rechtbank niet zonder redelijke twijfel bewezen achten dat de verdachte ook ten gevolge van de aangetroffen concentratie THC niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht".

Nadelige effecten bij rijden onder invloed van cannabis

Verder geldt het volgende beoordelingskader (Bron: NFI):
Cannabinoïden zijn stoffen die voorkomen in de hennepplant. THC is de cannabinoïde met de hoogste psychoactieve werking. THC-COOH en 11-OH-THC zijn omzettingsproducten die in het lichaam ontstaan na gebruik van een cannabisproduct. 11-OH-THC heeft ook psychoactieve werking, THC-COOH niet. Geestelijke effecten die kunnen optreden na gebruik van cannabisproducten zijn algemeen welbehagen, vrolijkheid, dromerigheid, loomheid en 'afwezigheid' (gebrek aan aandacht voor wat er in de omgeving gebeurt). Tot de lichamelijke effecten behoren een acute daling van de bloeddruk met - daarmee gepaard gaande- een versnelde hartslag.
Het gebruik van cannabis kan de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden door onder andere gebrek aan aandacht.
Er bestaat internationaal consensus over de concentratie THC in serum waarboven nadelige effecten op de rijvaardigheid beginnen op te treden, vergelijkbaar met 0,5 promille alcohol1. Die grensconcentratie ligt op 7 ng/ml serum. Concentraties van 7 ng/ml in serum komen in (vol)bloed overeen met concentraties van ongeveer 3,5 ng/ml, ofwel 0,0035 mg/l.
THC-COOH is onwerkzaam omzettingsproduct van cannabis. Wanneer dit in het bloed wordt aangetroffen, is dat niet strafbaar.

Grenswaarden rijden onder invloed van cannabis

In artikel 3 van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is vastgelegd vanaf welke grenswaarden er sprake is van een strafbaar rijden onder invloed van cannabis:

Grenswaarde rijden onder invloed van cannabis Grenswaarde cannabis bij combinatie met andere drugs,
alcohol, of geneesmiddel
Cannabis 3,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed 1,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed;

> Meer informatie rijden onder invloed van drugs

Straffen rijden onder invloed van cannabis/ wiet / hennep / joint

De straf die u krijgt voor rijden onder invloed van wiet is fors. Ook al bij een enkele joint, liggen de straffen al hoog. Dit is met name omdat u bij rijden onder invloed van wiet te maken krijgt met het CBR dat aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid oplegt en zolang ook de geldigheid van het rijbewijs zal schorsen. Daarnaast krijgt u vaak ook nog een straf van de rechter opgelegd.

> Meer informatie straffen bij rijden onder invloed van wiet / hennep / joint

Aantoonbaarheid cannabis in bloed

Bij cannabis moet is ook het vetweefsel van belang waar het gaat om de aantoonbaarheid. Cannabis wordt, nadat het in het bloed terechtkomt, afgegeven aan het vetweefsel. Vervolgens geeft het vetweefsel het weer heel langzaam af aan het bloed. Het zijn dus twee stappen:

  1. Afgifte door het bloed aan het vetweefsel. In deze fase bedraagt de halfwaardetijd 30 minuten.
  2. Afgifte van het vetweefsel aan het bloed. De halfwaardetijd in de tweede fase is, afhankelijk van de mate van gebruik, 2 tot 7 dagen.

De afgifte van cannabis vanuit het vetweefsel naar het bloed gaat dus erg langzaam. THC (de werkzame stof in cannabis) blijft daardoor nog lang in de urine aantoonbaar. Bij zwaar gebruik kan THC nog bijna een maand in je urine zichtbaar zijn.
In het bloed kan THC ongeveer 12 - 24 uur na gebruik nog worden vastgesteld bij iemand die niet frequent gebruikt. Gebruikt u wel frequent THC, dan is de THC zelfs 2 - 7 dagen na gebruik nog via een bloedonderzoek vast te stellen.

De effecten van cannabis die iemand ervaart, volgen echter een heel ander tijdpad. De effecten ervaar je al na enkele minuten en duren 4 tot 6 uur. Van de afgifte van cannabis door het vetweefsel merkt iemand niets.

Evenwel is het zo dat we in Nederland werken met grenswaarden. Als het THC boven de wettelijke norm van 3,0 wordt vastgesteld, leidt dit per definitie tot een strafrechtelijke vervolging en een melding bij het CBR. Het CBR zal dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Als u tijdens het CBR-onderzoek bij de psychiater verklaart dat u meer dan 24 uur daarvoor hebt gebruikt of frequent gebruikt, kan dit juist in uw nadeel werken. Meer informatie leest u daarover in de informatiebrochure 'Onderzoek naar de rijgeschiktheid bij DRUGS'.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden