• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Eisen alcoholonderzoek en drugsonderzoek

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe wettelijke regeling met eisen voor het alcoholonderzoek en drugsonderzoek in werking getreden. Omdat de nieuwe regeling weer deels verwijst naar de voorgaande regelingen, is het niet altijd even duidelijk welke eisen er nu precies gelden voor het alcoholonderzoek. In dit artikel geven wij een opsomming van de wettelijke regelingen. Elders op de website hebben wij uiteengezet welke eisen er dan weer gelden voor het alcoholonderzoek en het drugsonderzoek.

> Eisen alcoholonderzoek
> Eisen drugsonderzoek

Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Het besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer regelt o.a.  de procedure voor het alcoholonderzoek en het drugsonderzoek. 

> Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer  (incl. toelichting)

Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

De regeling alcohol drugs en geneesmiddelen in het verkeer vormt de verdere uitwerking van het Besluit en bevat de nadere voorschriften die gelden voor de verschillende onderzoek. Bij de regeling treft u ook meteen de toelichting aan op de verschillende artikelen.

Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (incl. toelichting)


Uit de Nota van toelichting bij het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer volgt dat de eisen voor het alcoholonderzoek en het drugsonderzoek grotendeels zijn overgenomen uit het de volgende regelingen, die inmiddels per 1/1/2017 zijn komen te vervallen:

  • Regeling bloed- en urineonderzoek
  • Regeling voorlopig ademonderzoek
  • Regeling ademanalyse
  • Regeling typeaanwijzing ademanalyseapparaat

In de Nota van toelichting wordt hierover het volgende gezegd:

"Tot slot zijn in dit besluit de uitvoeringsregels geïncorporeerd die nodig zijn voor de handhaving van het verbod op het gebruik van alcohol, zoals neergelegd in de Wegenverkeerswet 1994, de Scheepvaartverkeerswet, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en de Wet luchtvaart. Die regels waren vóór de inwerkingtreding van het onderhavige besluit in het Besluit alcoholonderzoeken opgenomen. Dat besluit is bij het onderhavige besluit ingetrokken. Wel zijn bij het opstellen van het onderhavige besluit dat besluit en de vier ministeriële regelingen (zie hiervoor) die daarop gebaseerd waren, als uitgangspunt genomen. Tegelijk is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal bepalingen uit het Besluit alcoholonderzoeken niet in het onderhavige besluit over te nemen omdat die wetgevingstechnisch overbodig waren of onnodig belastend waren voor de praktijk. Met deze exercitie is beoogd de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de regeling te vergroten en meer recht te doen aan de praktijk, zonder de te beschermen belangen van betrokkenen geweld aan te doen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden