• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verplichting politie wijzen op tegenonderzoek na betwisting uitslag alcoholonderzoek

Op grond van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer is de politie verplicht om u de uitslag van het alcoholonderzoek te melden. Dit moet direct nadat het alcoholonderzoek is afgerond. Als u het niet eens bent met deze uitslag van het alcoholonderzoek, dan hebt u juridisch nog de mogelijkheid om een tegenonderzoek aan te vragen (via een bloedonderzoek), maar veel mensen weten niet dat ze dit recht hebben. Voor zaken van voor 1 juli 2017 geldt dat de Hoge Raad had bepaald dat de politie geen actieve plicht heeft om verdachten te wijzen op dit recht op een tegenonderzoek. Dit is echter anders wanneer de verdachte kort na de uitslag van het alcoholonderzoek deze uitslag al heeft betwist. Dan rust op de politie wel een plicht om de verdachte te informeren over diens recht op een tegenonderzoek. Dit is o.a. bepaald in Gerechtshof Amsterdam, 16 juli 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2124

“Volgens het van de aanhouding van de verdachte opgemaakte proces-verbaal heeft de verdachte, nadat hem de uitslag van de ademanalyse was medegedeeld, verklaard dat hij het “niet eens” was “met de uitslag”. In het proces-verbaal is voorts vermeld dat de verdachte zijn verklaring niet wenste te ondertekenen omdat “hij het er niet mee eens is”.
In de Nederlandse regelgeving met betrekking tot de ademanalyse en het recht om dienaangaande een tegenonderzoek te doen verrichten is niet een algemene verplichting opgenomen om, na een positieve uitslag van de ademanalyse, de verdachte te wijzen op de mogelijkheid van een dergelijk tegenonderzoek. Blijkens de Nota van Toelichting bij artikel 10a van het Besluit Alcoholonderzoeken – waarin het recht op een nader onderzoek is opgenomen – is de besluitgever er van uitgegaan dat opsporingsambtenaren niet verplicht zijn de verdachte na een positieve uitslag van de ademanalyse op de mogelijkheid van een tegenonderzoek te wijzen. Wel is in deze bepaling geregeld dat de verdachte de wens kan kenbaar maken dat, kort gezegd, een tegenonderzoek wordt verricht. In de Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed van het openbaar ministerie (geldend ten tijde van het ten laste gelegde feit) is aan de opsporingsambtenaar de verplichting opgelegd om de verdachte te wijzen op de mogelijkheid van een tegenonderzoek, indien de verdachte de uitslag van de ademanalyse betwist. Deze verplichting heeft kennelijk en begrijpelijkerwijs ten doel om de verdachte de mogelijkheid te bieden de door hem betwiste uitslag aan de mogelijkheid van herziening te onderwerpen.
Tegen de achtergrond van het voorgaande hadden de opsporingsambtenaren in de uitdrukkelijke betwisting door de verdachte van de uitslag van de ademanalyse aanleiding behoren te vinden zich ervan te vergewissen of de verdachte met die betwisting heeft bedoeld de wens kenbaar te maken dat een tegenonderzoek op de ademanalyse zou worden verricht. Nu het proces-verbaal dienaangaande niets inhoudt, moet ervan worden uitgegaan dat de desbetreffende opsporingsambtenaren zijn tekortgeschoten in hun onderzoeks- en informatieplicht. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de verdachte niet in de gelegenheid is gesteld om de uitslag van het onderzoek op juistheid te doen toetsen en zo nodig te doen herzien, een verzuim dat thans niet meer hersteld kan worden.
Gelet op het belang van de voormelde onderzoeks- en informatieplicht, de ernst van het verzuim en het daardoor voor de verdachte veroorzaakte nadeel, dient het proces-verbaal voor wat betreft het resultaat van het ademonderzoek van het bewijs te worden uitgesloten.”

NA 1 juli 2017 bestaat er WEL een plicht voor de politie om de verdachte te wijzen op het recht op een tegenonderzoek.

> Meer informatie ademanalyse

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden