• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Recidiveregeling alcohol – rijbewijs ongeldig

De recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel) (Stb. 2008, 433) is met ingang van 1 juni 2011 in werking getreden (St. 2011, 239). In dit artikel zullen wij de meest gestelde vragen beantwoorden.

Wanneer recidiveregeling van toepassing?

De recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten, zoals die met ingang van 1 juni 2011 in werking is getreden, houdt het volgende in. Indien een rijbewijshouder binnen vijf jaar na een vorige onherroepelijke veroordeling wegens een alcoholdelict (het eerste punt) wordt betrapt op een nieuw alcoholdelict en daarvoor onherroepelijk wordt veroordeeld, wordt het rijbewijs van rechtswege (dus automatisch) ongeldig. De recidiveregeling is opgenomen in artikel 123b van de Wegenverkeerswet 1994 en houdt in dat

1:voor het eerste alcoholdelict elk promillage boven de wettelijke limiet meetelt. De limiet is – op grond van artikel 8, tweede respectievelijk derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 – 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,5 ‰ voor ervaren bestuurders en 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,2 ‰ voor beginnende bestuurders.
2: Voor de tweede overtreding – bij onherroepelijke veroordeling waarvoor het rijbewijs ongeldig wordt, het tweede punt – is een promillage van meer dan 1,3 vereist.

De delicten die thans onder de recidiveregeling vallen zijn:

  • artikel 6, voor zover de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, tweede, derde, of vierde lid, en het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed, dan wel voor zover de schuldige na het feit niet heeft voldaan aan een bevel, gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid (veroorzaken ernstig verkeersongeval onder invloed van alcohol);
  • artikel 8, tweede, derde of vierde lid, indien het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed (rijden onder invloed van alcohol); – artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid (weigering medewerking aan alcoholonderzoek). Met een onherroepelijk geworden veroordeling wordt gelijkgesteld een onherroepelijk geworden strafbeschikking. Verder in de toelichting zal gemakshalve alleen worden gesproken van veroordeling. De betrokken rijbewijshouder dient zijn rijbewijs in te leveren. Om in het bezit te komen van een nieuw rijbewijs moet hij overeenkomstig de bepalingen in het Reglement rijbewijzen opnieuw zijn rijvaardigheid en geschiktheid aantonen.
    Als een rijbewijshouder binnen vijf jaar na een vorige onherroepelijke veroordeling wegens een alcoholdelict wordt betrapt op een nieuw alcoholdelict en daarvoor onherroepelijk wordt veroordeeld, wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig. De recidiveregeling gaat ervan uit dat voor het eerste alcoholdelict (‘de eerste gele kaart’) elk promillage boven de wettelijke limiet meetelt. De limiet is op grond van de Wegenverkeerswet 1994 – 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,5‰ voor ervaren bestuurders en 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht respectievelijk 0,2‰ voor beginnende bestuurders. Voor de tweede overtreding bij onherroepelijke veroordeling waarvoor het rijbewijs ongeldig wordt (een ‘rode kaart’) – is een promillage van meer dan 1,3 vereist.

Deze recidiveregeling houdt dus in dat het rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard wanneer u binnen een periode van 5 jaar voor een tweede keer wordt aangehouden onder invloed van alcohol, waarbij het alcoholgehalte meer dan 570 µg/l (oftewel 1,3‰) bedraagt. De recidiveregeling is geregeld in artikel 123b WVW. Ook wanneer de tweede keer sprake is van een weigering om medewerking te verlenen aan het alcoholonderzoek, is de recidiveregeling van toepassing. Het rijbewijs zal pas ongeldig worden nadat u voor de tweede keer door de strafrechter bent veroordeeld.

Let erop dat dit niet betekent dat de strafrechter dit ook moet opleggen. De strafrechter zal zelf hoogstens een ontzegging van de rijbevoegdheid van een bepaalde duur opleggen. Wanneer die uitspraak onherroepelijk is geworden, zult u vervolgens bericht ontvangen van het RDW waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Gevolgen recidiveregeling?

Wanneer u binnen de recidiveregeling valt, wordt het rijbewijs automatisch ongeldig verklaard. U krijgt hierover schriftelijk bericht van het RDW.

Hoe krijgt u het rijbewijs weer terug?

Om het rijbewijs terug te krijgen, moet u de volgende stappen doorlopen:

STAP 1) Echtheidsverklaring recidive bij RDW aanvragen
Om weer in het bezit te komen van een rijbewijs moet u een zogenoemde echtheidsverklaring recidive aanvragen.U doet dit met het aanvraagformulier van de echtheidsverklaring recidive Nederlands rijbewijs. U moet dit formulier invullen en versturen naar het RDW:

RDW
Unit Rijbewijzen
Postbus 9000
9640 HA Veendam.

Aan de indiening van dit formulier zijn kosten verbonden. U moet een bedrag van € 4,50 aan het RDW betalen. Dit kan via automatische incasso of u kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer
47 72 56 600 – IBAN NL25ABNA0477256600 ten name van de RDW te Veendam onder vermelding van uw rijbewijsnummer en uw persoonsgegevens. Automatische incasso gaat het snelst. Als u vanuit het buitenland het tarief overmaakt, dan kunt u dat doen onder vermelding van de BIC-code ABNANL2A en de International Banking Code NL25ABNA0477256600.

> Meer informatie op de website van het RDW

STAP 2). Eigen verklaring aanvragen via CBR
Vervolgens moet u een Eigen verklaring aanvragen bij het CBR. Er bestaan drie soorten eigen verklaringen, maar u moet de ‘gewone’ hebben (dus zonder geneeskundig verslag’. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen. U kunt ook een papieren Eigen verklaring kopen. Dat kan bij een theorie-examencentrum van het CBR (alleen met PIN te betalen), bij veel rijscholen en bij de meeste gemeenten. Wij raden u aan vooraf na te gaan of een rijschool of uw gemeente de Eigen verklaring verkoopt.

Vraag 4 op de eigen verklaring luidt:
“Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?”
Deze vraag zult u met “ja” moeten beantwoorden indien een psychiater van het CBR eerder tot de diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik is gekomen. In alle andere gevallen kunt u ‘nee’ invullen, tenzij u voor deze problematiek zelf ooit behandeling hebt gekregen.

> Meer informatie op website CBR

Naar aanleiding hiervan zult u worden uitgenodigd voor een psychiatrisch onderzoek in het kader van de eigen verklaringsprocedure. Het is erg belangrijk dat u zich goed op dit onderzoek voorbereidt. Wanneer u dit niet doet, is de kans groot dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt. Ter voorbereiding op het onderzoek bij de psychiater adviseren wij u op een informatiebrochure te bestellen. Wanneer het nog geen jaar geleden is dat u gepakt bent wegens rijden onder invloed van alcohol moet u de brochure “alcohol” bestellen op www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. Wanneer het meer dan een jaar geleden is dat u gepakt bent met alcohol, kunt u volstaan met de brochure “alcohol” op www.eigenverklaringsprocedurecbr.nl 

Enkel wanneer u geschikt wordt verklaard, heeft het zin om de laatste twee stappen van de procedure te ondergaan.

STAP 3) Theorie-examen
U moet theorie-examen doen. Voor chauffeurs betekent dit dat u RV1 en R2C/D moet doen.

STAP 4) Praktijkexamen
U moet praktijkexamen doen. Door te slagen voor het examen van de ‘zwaarste’ categorie, die u op uw oorspronkelijke rijbewijs bezat, slaagt u automatisch ook voor uw onderliggende categorieën. Het is overigens niet verplicht een examen af te leggen voor de zwaarste categorie. U kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld categorie B. Er kan dan geen beroep meer worden gedaan op teruggave van de categorieën C, D en/of E, die mogelijk ook in bezit waren. De gemeente geeft het nieuwe rijbewijs af en raadpleegt het rijbewijsregister voor de categorieën waarop u recht heeft.

Samenloop met strafzaak en CBR-procedure

Dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard staat los van de door het CBR of de strafrechter te nemen beslissing.

Strafzaak
Wanneer u bent aangehouden wegens rijden onder invloed, is de kans groot dat u hiervoor uiteindelijk ook vervolgd zult worden. Dit betekent dat u een dagvaarding kunt krijgen voor een zitting bij de politierechter of een oproeping voor een OM-zitting. Uiteindelijk kunt u, afhankelijk van de hoogte van het alcoholgehalte, eventuele recidive, en de overige omstandigheden van het geval worden veroordeeld tot een (onvoorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid en een geldboete, en soms ook een werkstraf.

> Meer informatie over de straffen bij rijden onder invloed

Deze straffen worden opgelegd, naast een door het CBR op te leggen maatregel, en naast de toepassing van de recidiveregeling waarbij het rijbewijs ongeldig wordt verklaard bij de tweede keer.
Belangrijk is dat tijdens de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid ook geen rijlessen gevolgd mogen worden, terwijl dit wel een van de voorwaarden is om na een ongeldigverklaring van het rijbewijs via de recidiveregeling het rijbewijs weer terug te krijgen.

Maatregel CBR
Bij rijden onder invloed, zal aan u ook een maatregel door het CBR worden opgelegd. Bij een alcoholgehalte van meer dan 570 µg/l (oftwel 1,3‰) zal dat een alcoholslotprogramma zijn of een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wanneer door het CBR een alcoholslotprogramma wordt opgelegd, zal het rijbewijs ook via die weg ongeldig worden verklaard. U bent dan verplicht om eerst een alcoholslot in uw auto te laten bouwen, waarna u een rijbewijs met code 103 kunt aanvragen. Let erop dat u niet aan het alcoholslotprogramma kunt deelnemen wanneer u later het risico loopt dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard vanwege de recidiveregeling of wanneer aan u een ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd door de strafrechter. Het alcoholslotprogramma van 2 jaar mag namelijk niet worden onderbroken. U kunt dus pas beginnen met het alcoholslotprogramma wanneer u niet meer het risico loopt dat u om andere redenen niet mag rijden.

> Overzicht maatregelen CBR

Rijbewijs ongeldig ogv recidiveregeling via RDW
Als laatste krijgt u – bij recidive binnen 5 jaar van rijden onder invloed van alcohol – te maken met de recidiveregeling waarbij het RDW het rijbewijs ongeldig verklaard Na de veroordeling door de strafrechter wordt het rijbewijs automatisch ongeldig verklaard. Het kan zijn dat naast deze ongeldigverklaring ook een ontzegging van de rijbevoegdheid in het kader van de strafzaak geldt. Dit heeft voor u tot gevolg dat u niet eerder mag starten met de rijlessen totdat de ontzegging van de rijbevoegdheid is afgelopen.

Wanneer daarnaast door het CBR een alcoholslotprogramma is opgelegd, kunt u pas beginnen met het alcoholslotprogramma nadat u de hiervoor bechreven stappen 1 t/m 4 volledig hebt doorlopen. U moet dus al het praktijkexamen met goed gevolg hebben gevolgd. U krijgt dan niet meteen het rijbewijs, maar zult eerst het alcoholslot in uw auto moeten inbouwen. U kunt dan een rijbewijs aanvragen met code 103.

> Meer informatie samenloop strafzaak, CBR-procedure en recidiveregeling alcohol

 

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden