• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Doe geen aangifte vermissing rijbewijs na inname rijbewijs in het buitenland

Geplaatst op: 27 juni 2022

Geregeld zien wij dat cliënten, wiens rijbewijs in het buitenland is ingenomen, slim denken te zijn door in Nederland aangifte te doen van de vermissing van het rijbewijs, om vervolgens via die weg het rijbewijs weer terug te krijgen en dan zo verder te kunnen rijden. Dat is niet verstandig en kan zelfs tot grote problemen leiden. Meestal duikt het rijbewijs ooit nog wel eens op en dan zal de gemeente uw nieuwe rijbewijs op grond van artikel 124 WVW ongeldig verklaren. Omdat uw oude rijbewijs dan ook ongeldig is, door de eigen aangifte vermissing, heeft u dan een groot probleem. U hebt dan opeens geen enkel rijbewijs meer en zult voor alle categorieën opnieuw rijexamen moeten doen. In de jurisprudentie zien we enkele gevallen waarin nog geprobeerd is om dit via een bezwaarprocedure en een voorlopige voorziening te voorkomen, maar tevergeefs. Het rijbewijs blijft steeds ongeldig.

Lees meer >


Vordering tot overgifte rijbewijs

Geplaatst op: 07 maart 2022

Indien uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, maar u op dat moment het rijbewijs niet bij u had, doet de politie een vordering tot overgifte van het rijbewijs. Dit betekent in normaal Nederlands dat de politie u verplicht om het rijbewijs zo spoedig mogelijk alsnog bij hen in te leveren. Het is belangrijk dat u dat ook echt doet, omdat het niet voldoen aan deze verplichting voor u nadelig zal uitpakken:

  • De 10 dagen termijn gaat later in

Blijkens art. 164 lid 6 WVW 1994 dient de OvJ binnen tien dagen “na de dag van invordering” te beslissen over inhouding van het rijbewijs. Gebeurt dat niet, dan dient hij de teruggave van het rijbewijs te bevelen. Dat roept de vraag op wat moet worden verstaan onder “invordering” in deze bepaling. De regeling van de strafvorderlijke invordering en inhouding van het rijbewijs, thans neergelegd in art 164 WVW 1994, vindt zijn oorsprong in de wet van 15 mei 1991, Stb. 291. Deze regeling is in de nieuwe WVW 1994 nagenoeg onveranderd overgenomen zodat de wetsgeschiedenis van deze voorgaande wettelijke regeling zijn waarde behoudt. In de memorie van toelichting is vermeld dat “van invordering eerst sprake is indien de in artikel 27, eerste lid, bedoelde vordering de houder van het rijbewijs heeft bereikt en het rijbewijs in handen is gekomen van de opsporingsambtenaar, zodat in de praktijk steeds bewezen zal kunnen worden dat de bestuurder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zijn rijbewijs was ingevorderd.” (Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 3, p. 9). Het eerste deel van deze aangehaalde zin heeft de rechtbank Den Bosch ertoe gebracht te beslissen dat er geen sprake is van invordering van het rijbewijs in de zin van art. 27 WVW (thans: art. 164 WVW 1994) indien dat rijbewijs niet feitelijk is overhandigd aan de politie (rechtbank ‘s-Hertogenbosch 22 maart 1992, ECLI:NL:RBSHE:1992:AD1638, NJ 1992/469). De 10 dagen termijn vangt dus pas aan op het moment dat het rijbewijs is ingeleverd.

  • Zolang u het rijbewijs niet hebt ingeleverd, mag u nog steeds geen motorrijtuigen besturen, nu ook voor deze situatie dit strafbaar is gesteld in art.. 9 lid 7 WVW.
  • Het heeft geen zin om een klaagschrift in te dienen, nu u niet-ontvankelijk zult worden verklaard (HR 30 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1792)

Lees meer >


Nederlands rijbewijs ingevorderd in buitenland? Vraag geen vervangend rijbewijs aan!

Geplaatst op: 30 oktober 2017

Wanneer uw Nederlands rijbewijs in het buitenland is afgepakt, mag u niet rijden. Ook niet in Nederland. U moet eerst uw rijbewijs in het buitenland zien terug te krijgen. Het is zeer onverstandig en zelfs strafbaar om in Nederland een vervangend rijbewijs aan te vragen.

Lees meer >


Invordering rijbewijs en ontzegging rijbevoegdheid bij buitenlands rijbewijs

Geplaatst op: 30 oktober 2017

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 betreffende de bevoegdheden tot het vorderen van de overgifte van rijbewijzen, het invorderen van rijbewijzen en het inhouden van rijbewijzen voorzien er expliciet in dat die bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van buiten Nederland afgegeven rijbewijzen. Voorts is de mogelijkheid tot het opleggen van een ontzegging van de rijbevoegdheid niet beperkt tot houders van Nederlandse rijbewijzen of buiten Nederland afgegeven rijbewijzen: ook aan bestuurders die in het geheel niet in het bezit zijn van een rijbewijs, kan een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd.

Lees meer >


Buitenlands rijbewijs mag worden ingevorderd

Geplaatst op: 13 september 2017

Een buitenlands rijbewijs mag worden ingevorderd wegens rijden onder invloed, te hard rijden, of gevaarlijk rijgedrag. Dat heeft de Hoge Raad nog eens bevestigd in HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3077. Samengevat overwoog de Hoge Raad dat uit het samenstel van de bepalingen in art. 164 lid 1 – 4 WVW 1994 volgt dat buitenlandse rijbewijzen kunnen worden ingevorderd en ingehouden in de gevallen bedoeld in art. 164 lid 2 en 3 WVW 1994. Niet is vereist dat de houder van het rijbewijs in NL woonachtig is. Daaraan doet niet af dat in de gevallen waarin art. 180 lid 4 WVW 1994 toepasselijk is o.g.v. art. 180 lid 8 WVW 1994 de verplichting om het rijbewijs in te leveren niet geldt indien de houder van het buitenlandse rijbewijs niet in NL woonachtig is nu art. 180 lid 4 WVW 1994 alleen van toepassing is indien het rijbewijs ten tijde van de tenuitvoerlegging van de ontzegging van de rijbevoegdheid (nog) niet is ingevorderd dan wel (na invordering) is teruggeven.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden