• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Vordering tot overgifte rijbewijs

Indien uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, maar u op dat moment het rijbewijs niet bij u had, doet de politie een vordering tot overgifte van het rijbewijs. Dit betekent in normaal Nederlands dat de politie u verplicht om het rijbewijs zo spoedig mogelijk alsnog bij hen in te leveren. Het is belangrijk dat u dat ook echt doet, omdat het niet voldoen aan deze verplichting voor u nadelig zal uitpakken:

  • De 10 dagen termijn gaat later in

Blijkens art. 164 lid 6 WVW 1994 dient de OvJ binnen tien dagen “na de dag van invordering” te beslissen over inhouding van het rijbewijs. Gebeurt dat niet, dan dient hij de teruggave van het rijbewijs te bevelen. Dat roept de vraag op wat moet worden verstaan onder “invordering” in deze bepaling. De regeling van de strafvorderlijke invordering en inhouding van het rijbewijs, thans neergelegd in art 164 WVW 1994, vindt zijn oorsprong in de wet van 15 mei 1991, Stb. 291. Deze regeling is in de nieuwe WVW 1994 nagenoeg onveranderd overgenomen zodat de wetsgeschiedenis van deze voorgaande wettelijke regeling zijn waarde behoudt. In de memorie van toelichting is vermeld dat “van invordering eerst sprake is indien de in artikel 27, eerste lid, bedoelde vordering de houder van het rijbewijs heeft bereikt en het rijbewijs in handen is gekomen van de opsporingsambtenaar, zodat in de praktijk steeds bewezen zal kunnen worden dat de bestuurder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zijn rijbewijs was ingevorderd.” (Kamerstukken 1987/1988, 20 591, nr. 3, p. 9). Het eerste deel van deze aangehaalde zin heeft de rechtbank Den Bosch ertoe gebracht te beslissen dat er geen sprake is van invordering van het rijbewijs in de zin van art. 27 WVW (thans: art. 164 WVW 1994) indien dat rijbewijs niet feitelijk is overhandigd aan de politie (rechtbank ‘s-Hertogenbosch 22 maart 1992, ECLI:NL:RBSHE:1992:AD1638, NJ 1992/469). De 10 dagen termijn vangt dus pas aan op het moment dat het rijbewijs is ingeleverd.

  • Zolang u het rijbewijs niet hebt ingeleverd, mag u nog steeds geen motorrijtuigen besturen, nu ook voor deze situatie dit strafbaar is gesteld in art.. 9 lid 7 WVW.
  • Het heeft geen zin om een klaagschrift in te dienen, nu u niet-ontvankelijk zult worden verklaard (HR 30 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1792)

< Terug naar Meer informatie rijbewijs ingevorderd
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden