• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Verweren bij weigering alcoholonderzoek

Het is haast nooit verstandig om medewerking aan een alcoholonderzoek te weigeren. U krijgt een hoge straf opgelegd van de strafrechter; overeenkomstig schaal IX, te weten een ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden, en een geldboete van € 1.000,00. Daarnaast zal het CBR hoogstwaarschijnlijk een alcoholslotprogramma aan u opleggen. Het is belangrijk dat u tegen de verdenking zo goed mogelijk verweer voert, maar welke verweren hebben kans van slagen? Wij zullen de meest voorkomende verweren hierna bespreken.

NIET: ik had geen alcohol gedronken

Het heeft geen zin om aan te voeren dat u geen alcohol had gedronken. Het verwijt dat u wordt gemaakt is niet dat u gereden hebt onder invloed van alcohol, maar dat u niet de vereiste medewerking hebt verleend aan het alcoholonderzoek

NIET: waarborgen alcoholonderzoek zijn niet nageleefd

Ook het verweer dat de waarborgen van het alcoholonderzoek niet zijn nageleefd kan niet met succes worden gevoerd, tenzij de het alcoholonderzoek juist om die reden is geweigerd door de verdachte. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad:

“Een verdachte die, zoals hier, medewerking aan de verplichting ademlucht te blazen in een voor de ademanalyse bestemd apparaat weigert nadat met het onderzoek een aanvang is gemaakt en wiens gebrek aan medewerking ertoe heeft geleid dat het ademonderzoek niet is voltooid, kan, behoudens bijzondere omstandigheden, niet met vrucht een beroep erop doen dat het bepaalde in art. 6 en 7.1 Besluit niet zou zijn nageleefd. Van bijzondere omstandigheden, die i.c. niet aan de orde zijn, kan sprake zijn indien de verdachte bij de politie zijn weigering daarop heeft gegrond dat die termijn van twintig minuten niet in acht is genomen of dat dit apparaat niet wordt bediend door een daartoe aangewezen opsporingsambtenaar (vgl.HR 8 april 2014 ECLI:NL:HR:2014:854, maar ook LI:NL:HR:2003:AF3371 t.a.v. art. 4.1 en 7.1 Besluit).”

WEL: ik heb wel meegewerkt, maar instructies van de verbalisant niet goed begrepen

U kunt wel als verweer voeren, dat u wel had meegewerkt, maar dat u de instructies van de verbalisant voor het blazen in het ademanalyseapparaat niet goed heeft begrepen of dat de verbalisant verkeerde instructies heeft gegeven. In hoeverre dit verweer kans van slagen heeft, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, en of dit uit het dossier of uit nadere getuigenverhoren aannemelijk kan worden gemaakt.

WEL: gevraagd om bloedonderzoek

Soms kan het zijn dat u om medische redenen niet in staat was om te blazen. U kunt dan vragen om een bloedonderzoek. Er mag niet te snel worden aangenomen dat er sprake s van een weigering om mee te werken aan het alcoholonderzoek.

Sowieso is het advies om bij het mislukken van de ademanalyse direct te vragen om een bloedonderzoek. In veel zaken waarbij dat werd geweigerd, hebben wij later toch nog gelijk gekregen, en werd cliënt vrijgesproken van het weigeren om zijn medewerking te verlenen aan een ademanalyse. De omstandigheden van het geval zijn wel van doorslaggevend belang.

Ook als niet gevraagd is om een bloedonderzoek, kan wel als verweer worden gevoerd dat de politie ten onrechte geen bloedonderzoek als alternatief heeft aangeboden;

Wel medewerking, maar geen voltooide ademanalyse

In de praktijk kunnen er verschillende situaties zich voordoen waarin de verdachte weliswaar medewerking verleent aan de uitvoering van de ademanalyse doch zonder dat deze kan worden voltooid. Dit kan het gevolg zijn van al dan niet gesimuleerd onvermogen van de verdachte maar ook van technische gebreken of verkeerde bediening van de apparatuur. Omdat de precieze oorzaak van dit falen vaak niet kan worden achterhaald en de rechtszekerheid toch een duidelijke oplossing vraagt, is (..) ook voor dit geval de mogelijkheid van een bloedonderzoek voorzien” (Kamerstukken 19285, nr. 3 (MvT). Politieagenten mogen dus niet te snel overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal ter zake weigering ademanalyse, maar moeten eerst overgaan tot het vragen van toestemming voor een bloedonderzoek en bij het niet geven van die toestemming moeten zij de verdachte bevelen om medewerking te verlenen (zie art. 163 lid 5 WVW).

TIP: dien klacht in bij korpsleiding en omschrijf gebeurtenissen uitgebreid

In de zaken waarbij wij met succes verweer hebben kunnen voeren tegen de verdenking van het weigeren van medewerking aan een ademanalyse hadden onze cliënten al meteen na de ademanalyse een schriftelijke klacht ingediend bij de korpsleiding. In de klacht werd uitgebreid beschreven hoe de ademanalyse verliep en waarom het fout is gegaan. Wanneer u tevens zelf hebt gevraagd om een bloedonderzoek, heeft u de meeste kans. Wanneer uw verklaring geloofwaardig is, krijgt u in veel gevallen het voordeel van de twijfel.

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden