• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Teruggave ingevorderd rijbewijs bij weigering alcoholcontrole

Ook bij weigering om medewerking te verlenen aan de alcoholcontrole hebt u een goede kans op teruggave van het rijbewijs via een klaagschriftprocedure. Dit volgt o.a. uit Rb Noord-Holland, 30 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8433.

Alcoholcontrole

De alcoholcontrole bestaat uit een onderzoek op straat waarbij u moet blazen op een klein apparaat, de alcoholtester. Deze alcoholtester geen een indicatie:

P: Pass (prima, u bent geslaagd)
A: Alcoholindicatie (beginnend bestuurders zijn strafbaar, maar normaal bestuurders nog niet)
F: Fout, u hebt ook voor een normaal bestuurder te veel alcohol genuttigd

Daarna moet u nog een alcoholcontrole ondergaan op het politiebureau of in een speciale alcoholbus. Daar staat een grote apparaat voor alcoholcontroles. Dit is het definitieve alcoholonderzoek, ook wel de ademanalyse genoemd. De uitslag van deze alcoholcontrole is bepalend voor het verdere traject, de hoogste van de straf en daarbij ook de duur van de inhouding van het rijbewijs,

Weigering medewerking alcoholcontrole

Wanneer er sprake is van weigering van de medewerking aan de alcoholcontrole, gaat het altijd om de tweede, definitieve alcoholcontrole op het politiebureau, te weten de ademanalyse. Pas als de verdachte weigert om mee te werken aan die ademanalyse, kan er gesproken worden van een weigering van de alcoholcontrole.

Rijbewijs terug bij weigering alcoholcontrole

Er staan hoge straffen op het weigeren van een alcoholcontrole. U moet uitgaan van een ontzegging van de rijbevoegdheid van 9 maanden Toch is het niet zo dat u echt voor deze volledige periode uw rijbewijs kwijt zult zijn. Het is mogelijk om tussentijds een klaagschrift bij de rechtbank in te dienen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Dat het indienen van een klaagschrift zinvol kan zijn blijkt wel uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, 30 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:8433. In deze uitspraak overwoog de rechtbank als volgt:

“De invordering heeft plaatsgevonden met inachtneming van de wettelijke voorschriften, nu jegens klager de verdenking bestaat, dat hij – zakelijk weergegeven – als degene tegen wie verdenking was gerezen (als bestuurder van een personenauto) te hebben gehandeld in strijd met artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994, op 20 december 2013 te Schiphol, geen gevolg heeft gegeven aan een hem gegeven bevel medewerking te verlenen aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 (ademanalyse).

Op grond van het bepaalde in artikel 164, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: de Wet) is de officier van justitie bevoegd een op de voet van artikel 163, tweede lid, onder c, van de Wet onder zich te houden, wanneer op grond van andere feiten of omstandigheden ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede of derde lid zal begaan.
Nu aan het dossier noch de documentatie van klager een ernstig vermoeden kan worden ontleend, dat klager opnieuw een strafbaar feit als bedoeld in artikel 164, tweede en derde lid, van Wet zal begaan, is de rechtbank van oordeel, dat de officier van justitie niet bevoegd is het rijbewijs langer onder zich te houden.
Het klaagschrift dient dan ook gegrond te worden verklaard.
De rechtbank merkt hierbij op, dat de politierechter – later inhoudelijk over de strafzaak oordelend – ondanks deze voorlopige beslissing kan besluiten een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen van langere duur dan de tijd dat het rijbewijs thans ingevorderd en ingehouden is geweest.”

Meer informatie weigering alcoholcontrole

< Terug naar Meer informatie rijbewijs ingevorderd

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden