• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Wanneer verdachte en zwijgrecht bij vordering ex artikel 165 WVW

Als u eenmaal door de politie als verdachte bent aangemerkt, bent u niet langer verplicht om op vordering van de politie de naam en adresgegevens van de bestuurder van uw motorrijtuig op te geven. U hoeft dan niet mee te werken aan de vordering ex artikel 165 WVW. Het is dan wel belangrijk dat u weet wanneer u als verdachte wordt beschouwd.

Mededeling niet tot antwoorden verplicht

Hoewel een mededeling dat u niet tot antwoorden verplicht bent in beginsel niet betekent dat u op dat moment ook als verdachte wordt aangemerkt, wordt het voor wat betreft de verplichting om ex artikel 165 WVW mee te werken aan de vordering om de naam en adresgegevens van de bestuurder door te geven wel zo uitgelegd.

In HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 629 valt hierover het volgende te lezen:

“5.4.2. De enkele omstandigheid dat aan de verdachte, toen zij op 2 september 1989 door de politie werd verhoord in verband met de overtreding van art. 30, eerste aanhef en onder a, WVW, werd medegedeeld dat zij niet tot antwoorden was verplicht, leidt niet tot de slotsom dat tegen de verdachte een “criminal charge” in de zin van de meergenoemde verdragsbepalingen was uitgebracht. Immers, noch het verhoor zelve, noch de mededeling dat de verdachte – die toen kennelijk werd verdacht van overtreding van art. 30, eerste lid aanhef en onder a, WVW – niet tot antwoorden was verplicht, kan gelden als een handeling vanwege de Staat waaraan zij in redelijkheid de gevolgtrekking heeft kunnen verbinden dat ter zake van overtreding van de evengenoemde wetsbepaling een strafvervolging tegen haar zou worden ingesteld. Hieruit volgt dat het namens de verdachte gevoerde verweer, voor zover stoelend op de meergenoemde verdragsbepalingen, niet kan slagen.
5.4.3. Het verweer slaagt echter wel voor wat betreft het beroep op niet-strafbaarheid van het bewezenverklaarde feit in verband met art. 29 Sv. Immers, uit het hiervoor onder 5.1 sub (IV) overwogene volgt dat, nu de verdachte ten tijde van de tot haar gerichte vorderingen als bedoeld in art. 41, eerste lid WVW reeds als verdacht van overtreding van art. 30, eerste lid aanhef en onder a, WVW door de politie was gehoord, zij niet gehouden was om aan die vorderingen gevolg te geven.”

Dus het feit dat aan de verdachte het zwijgrecht toekwam vanaf het moment dat tegen haar werd gezegd dat ze niet tot antwoorden verplicht was, had in deze zaak tot gevolg dat zij niet verplicht kon worden om op vordering ex. artikel 165 WVW om de naam en adresgegevens door te geven.

Uitnodiging verhoor politie

Ook wanneer u (als verdachte) een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, hebt u het recht om te zwijgen en bent u niet verplicht om op vordering ex artikel 165 WVW om de naam en adresgegevens van de bestuurder door te geven. Het zwijgrecht ex artikel 29 Sv. gaat dan boven de vordering ex artikel 165 WVW.

Brief vordering ex artikel 165 WVW

Anders is het echter wanneer u eerst een brief ontvangt  met daarin een vordering ex artikel 165 WVW om de naam en adresgegevens van de bestuurder door te geven. In dat geval bent u nog niet aangemerkt als verdachte en bent u dus wel verplicht om deze gegevens aan de politie door te geven.

 

< Terug naar Meer informatie onbekende bestuurder
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden