• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Uitdraai ademtest bij alcoholonderzoek verplicht

Voor een veroordeling wegens rijden onder invloed is het verplicht dat de uitdraai van de ademtest bij een alcoholonderzoek bij het proces-verbaal wordt gevoegd. Het is niet voldoende wanneer enkel de uitslag wordt medegedeeld.

Verplichting mededeling uitslag + toevoegen uitdraai ademtest

De politie is verplicht om u de uitslag van de ademtest bij het alcoholonderzoek direct te melden. Ook moet de uitdraai van de ademtest aan het dossier worden toegevoegd. Dit volgt uit artikel 10 Besluit Alcoholonderzoeken:

Artikel 10
1.Het resultaat van het onderzoek wordt aanstonds aan de verdachte medegedeeld.
2.Een schriftelijke weergave van het onderzoek wordt bij het proces-verbaal gevoegd.

De reden waarom ook de schriftelijke weergave van het onderzoek bij het proces-verbaal moet worden gevoegd is opdat door de rechter en de advocaat kan worden nagegaan of de procedure van de ademtest bij het alcoholonderzoek volgens de hiervoor geldende voorschriften is verlopen.

Wettelijk kader procedure ademtest bij alcoholonderzoek

De voorgeschreven procedure van de ademtest bij het alcoholonderzoek is vastgelegd in de bijlage 1 “Voorschriften met betrekking tot ademanalyseapparatuur en het onderzoek daarvan” bij de Regeling ademanalyse.

Eisen uitdraai ademtest

Het resultaat van de ademanalyse moet, in volgorde, de bepaling van de volgende resultaten bevatten:

– nulpuntsresutaat (1)
– kalibratiecontroleresultaat (1)
– nulpuntsresutaat (2)
– meetresultaat (1)
– nulpuntsresultaat (3)
– meetresultaat (2)
– nulpuntsresultaat (4)
– kalibratiecontroleresultaat (2)
– nulpuntsresultaat (5)

Technische eisen alcoholonderzoek

Het alcoholonderzoek dient aan nog enkele technische eisen te voldoen:

  • Er moet sprake zijn van  twee meetresultaten, waarbij het verschil tussen beiden kleiner is dan 10% van het kleinste meetresultaat,
  • Het kalibratiecontroleresultaat  magniet meer dan 5% afwijken van de nominale waarde
  • Het nulpunt mag niet meer dan dan 10 microgram bedragen
  • Het verschil tussen de beide meetresultaten mag niet groter zijn dan 10% van het kleinste meetresultaat

Jurisprudentie Hoge Raad

In een geval dat de weergave van het onderzoek slechts een streep bevatte heeft de Hoge Raad geen genoegen genomen met de mededelingen van de verbalisant over de uitkomst van het ademonderzoek.(HR 3 april 2001, LJN: AB0841, VR 2001/110) De Hoge Raad verwees daarbij naar de conclusie van de A-G Jörg. Ik citeer hier de centrale passage uit zijn conclusie:

“Op basis van de schriftelijke weergave van het onderzoek – ook wel bekend als de kassastrook – kan derhalve achteraf gecontroleerd worden of aan de onderzoeksvoorschriften is voldaan, zoals bijvoorbeeld of de 20-minutentermijn in acht is genomen, of het apparaat correct meet, of het meten van het ademmonster werd aangevangen met een schoon meetinstrument, en of het resultaat uitgaande van de meetresultaten correct is berekend.

Op grond daarvan dient de voeging bij het proces-verbaal van de schriftelijke weergave van het onderzoek te worden gerekend tot het stelsel van strikte waarborgen waarmee de ademanalyse is omkleed (vgl. Van Dorst, Verkeersrecht 1990, p. 173 en Dijkstra en Van der Neut in: Harteveld en Krabbe (red.), De Wegenverkeerswet 1994, 2e, p. 163; over het stelsel van strikte waarborgen bij de ademanalyse: HR 30 januari 1996, NJ 1996, 454).

Dat brengt mee dat indien de schriftelijke weergave van het onderzoeksresultaat niet bij het proces-verbaal is gevoegd, geen sprake is van een onderzoek in de zin van art. 8, tweede lid aanhef en onder a, WVW 1994.

Hiermee op één lijn te stellen is het geval waarin weliswaar de schriftelijke weergave van het ademalcoholonderzoek bij het proces-verbaal is gevoegd, maar deze schriftelijke weergave niet van dien aard is dat kan worden gecontroleerd of aan de eisen van de Regeling ademanalyse en de Bijlage daarbij is voldaan. Dat de bedienaar van het apparaat heeft gezien dat de uitslag van onderzoek 355 µg/l bedroeg legt daarbij geen gewicht in de schaal omdat dit slechts één van de van belang zijnde gegevens is.”

 

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden