• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Alcoholgehalte en medicijngebruik

Het alcoholgehalte is de adem of in het bloed kan beïnvloed worden door medicijngebruik. Welke medicatie precies van invloed kan zijn op het alcoholgehalte, kan het beste aan een apotheker worden gevraagd. In de jurisprudentie komen we als voorbeeld het gebruik van Bricanyl tegen in verband met hyperventilatieproblemen. De verdachte was betrokken geraakt bij een verkeersongeval, en was daar zo van geschrokken dat hij vijf maal dit medicijn heeft geïnhaleerd. In de procedure kwam vast te staan dat als gevolg van deze medicatie de luchtwegen wijder open gaan staan, waardoor de afgifte van alcohol uit het bloed groter wordt. De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk als volgt: “Indien het resultaat van de ademanalyse hoger is dan het wettelijk toelaatbare maximum, maar is beïnvloed door medicijngebruik, leidt dit tot onvoldoende bewezenverklaring van overtreding van artikel 8 lid 2 WVW vanwege het opengebleven zijn van de mogelijkheid dat het alcoholgehalte is veroorzaakt door het inhaleren van een medicijn (Hoge Raad, 3 juni 2003, VR 2003, 150)”

Lezenswaardig bij het arrest zijn verder nog het verweer dat de advocaat namens de verdachte in hoger beroep voerde:

“In hoger beroep is als verweer gevoerd dat verdachte in verband met hyperventilatieproblemen Bricanyl gebruikt, een inhaler die de ademhaling vergemakkelijkt. Vóór het afnemen van de ademanalyse heeft verdachte, geschrokken van het ongeval waarbij hij betrokken was, naar eigen zeggen vijfmaal geïnhaleerd. In hoger beroep zijn bescheiden overgelegd, waaronder een verklaring van een apotheker, inhoudende dat door gebruik van Bricanyl de luchtwegen wijder open worden gezet, waardoor de afgifte van alcohol uit het bloed ‘mogelijk groter’ is. De stelling van de verdediging is dat het resultaat van de ademanalyse door het gebruik van de inhaler een vertekend beeld gaf van het ademalcoholgehalte.”

en de kanttekening van de Advocaat-Generaal hierbij:

“De verwerping van het verweer is naar mijn mening ontoereikend gemotiveerd. Het hof laat in het midden wat het precies voor vaststaand aanneemt; of verdachte het middel viermaal, driemaal, tweemaal of eenmaal heeft geïnhaleerd en welke invloed zo een inhaleren gehad zou kunnen hebben op het resultaat van de ademanalyse. Als het hof van oordeel was dat onaannemelijk is dát verdachte heeft geïnhaleerd had het hof wel overwogen “dat het onaannemelijk is dat verdachte heeft geïnhaleerd”. Dát het hof heeft gemeend het verweer te kunnen afwijzen acht ik overigens, afgezien van het zojuist opgemerkte, niet zo vreemd als men in ogenschouw neemt dat verdachte volgens het proces-verbaal van verbalisanten eerst zou hebben gezegd dat hij 5 glaasjes jenever had gedronken en dat hij niet meteen op de voet van art. 10a Besluit alcoholonderzoeken om een tegenonderzoek heeft gevraagd.Ten overvloede meld ik nog een gedachte die mij bekroop bij het lezen van de bijlagen bij de pleitnota in hoger beroep. Het middel dat verdachte zou hebben gebruikt zou het effect van een vernauwende verkramping van de luchtwegen ongedaan maken. Een normaal gebruik van het middel zal dus als effect hebben dat de gebruiker weer gewoon adem kan halen. Een persoon die heeft gedronken en ademhalingsmoeilijkheden heeft zal na gebruik van een inhaler reageren als iemand die géén ademhalingsmoeilijkheden heeft. Het gebruik van een inhaler zal dus de betrouwbaarheid van het resultaat van de ademanalyse ten goede komen. Omdat de ademanalyse is gebaseerd op het biologisch verschijnsel dat een klein deel van de alcohol in het bloed in de longalveolen terechtkomt en zo in de adem zal het overmatig gebruik van een inhaler – die immers slechts op de bronchiën en niet op de longalveolen werkt, laat staan op de verwerking van alcohol in het bloed – niet van invloed zijn op de mate waarin het bloed alcohol aan de lucht in de alveolen afstaat. Wellicht dat zelfs door de frequentere verversing van de lucht in de longblaasjes het resultaat van de ademanalyse lager wordt door overmatig gebruik van een inhaler dan wanneer een inhaler gewoon wordt gebruikt. Maar dit alles is slechts lekenpraat.”

 

 

 

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden