• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Voorbeelden wel roekeloosheid aangenomen

Onder roekeloosheid kan worden verstaan dat verkeersgedrag, dat zich kenmerkt door het ontbreken van elke vorm van voorzichtigheid, waarbij de verkeersdeelnemer (meestal de bestuurder van een motorrijtuig) kennelijk zonder enige remming door of besef van de onaanvaardbare risico’s van zijn gedrag op zeer gevaarlijke wijze aan het verkeer deelneemt. Daarmee staat hij dus zozeer ver af van het te verwachten min of meer normale verkeersgedrag, waarbij als bekend wel vaker normen worden overtreden (en soms in aanzienlijke mate), dat een strafverzwaring ten opzichte van de ‘gewone’ schuld gerechtvaardigd is, gelet op de evidente gevaarzetting voor het verkeer. Het betreft gemeengevaarlijk  rijgedrag. Om u een indruk te geven wat er onder roekeloosheid moet worden verstaan, geven wij enkele voorbeelden van strafzaken waarbij wel voldoende bewijs voor roekeloos rijgedrag werd aangenomen.

Roekeloosheid bij een verkeersruzie op de snelweg

HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2414
art. 6 en 175 WVW 1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t. roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm, waarvan alleen in uitzonderlijke gevallen sprake is. Uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat verdachte ‘s nachts bij een verkeersruzie een voor hem rijdende auto dicht heeft genaderd, met zijn lichten heeft geseind en deze rechts heeft ingehaald, en dat hij zijn auto plotseling tot stilstand heeft gebracht op de rijbaan van een onverlichte snelweg om verhaal te halen, waarbij verdachte zo abrupt heeft geremd dat de achter hem rijdende auto werd gedwongen te stoppen. Als gevolg daarvan is een achteropkomende auto in botsing gekomen met de stilstaande auto’s, waarbij drie personen gewond zijn geraakt. Aldus heeft het Hof in zijn bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat hier zich een uitzonderlijk geval voordoet.

Tegen rijrichting in blijven rijden tijdens achtervolging
Rechtbank Rotterdam, 12 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:10119
Gelet op de overwegingen van de Hoge Raad in zijn arresten van 15 oktober  2013 (onder meer ECLI:NL: HR:2013:959) over roekeloosheid in de zin van  art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994, overweegt de rechtbank als  volgt.De rechtbank stelt voorop dat, blijkens de wetsgeschiedenis, roekeloosheid geldt als ‘de zwaarste vorm van het culpose delict’, dat dit grenst aan opzet en dat hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zal  zijn. Bij de vaststelling of sprake is van dergelijke roekeloosheid  heeft de rechtbank gelet op het geheel van de gedragingen van de  verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van  het geval, een en ander zoals hiervan uit de bewijsmiddelen blijkt. Uit de door de rechtbank gebezigde bewijsvoering volgt dat verdachte: – als bestuurder van een bromfiets met een motoragent in een  achtervolging verwikkeld is geraakt en met hoge snelheid (van ten minste 52 km/u) heeft gereden, – hoewel daartoe vrijwel geen ruimte  was, op de kruising [straatnaam 3]-[straatnaam 4] tussen twee voertuigen door is gereden, daarbij een personenauto (Nissan) heeft geraakt en  zonder voorrang te geven aan voorrang hebbend verkeer en met  achterlating van een chaos van remmende auto’s is doorgereden;-  met hoge snelheid slingerend heeft gereden op de [straatnaam 3], terwijl hier meerdere andere weggebruikers reden, kennelijk om te voorkomen dat de motoragent langszij kon komen;- een voor hem rijdende  vrachtauto links wilde inhalen, daar door tegemoetkomend verkeer geen  ruimte voor heeft gezien en daarom naar rechts heeft gestuurd en dan  toch naar verder naar links, waarbij hij uiteindelijk heeft gestuurd in  de richting van het links van de weg liggende fietspad;- daar is uitgekomen op een niet voor hem als bromfietser uit de tegengestelde  rijrichting komende verkeersdeelnemer bedoeld fietspad, waarna hij  onverminderd hard is blijven rijden, terwijl hij heeft gezien dat hij  reed in de richting van een daar rijdende fietsster;tegen wie hij is aangereden, waarna hij zelf ten val is gekomen.De verdachte heeft, waar het gaat over de afwegingen en keuzes die hij heeft gemaakt, verklaard:-  in verband met de beslissing om voor de motoragent weg te vluchten en het zich daarbij voordoende gevaar : “Ik heb toen de keuze gemaakt ervandoor te gaan.”, “Ik nam toen de  beslissing om te proberen de agent te ontlopen door weg te rijden.”,  “Als het me lukt om weg te komen, heb ik geluk en anders zie ik wel  verder.”, “Dat ging heel gevaarlijk eerlijk gezegd.” –  na de aanrijding met de Nissan : “Ik weet dat ik had moeten stoppen (..), maar omdat er een agent achter mij aanzat besloot ik door te rijden.”, –  bij de inhaalmanoeuvre : “Ik besloot toen nog verder uit te wijken naar links waar een fietspad  was. Op dat [fietspad] kwam echter een vrouw uit tegengestelde  rijrichting op haar fiets aanrijden.”, “Ik zag de mevrouw wel, maar ik  moest wel in een ruime bocht het fietspad op sturen, omdat ik te hard  ging. Ik kon niet remmen, omdat mijn achterrem nauwelijks werkte. U  vraagt mij of het een optie was om een andere kant op te sturen, niet in de directe richting van de vrouw op de fiets. Dat was voor mij geen  optie omdat ik dan de sloot in zou gaan. Ik wilde dat niet omdat ik mijn telefoon bij me had. Die zou dan nat worden.”Er is in dit geval derhalve sprake van zodanige feiten en omstandigheden  dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige  gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is  geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had  moeten zijn. Verdachte heeft immers vanaf het begin van de achtervolging het besef gehad dat zijn gedrag gevaarlijk was en de mate waarin het  gevaarlijk was moet hem duidelijk zijn geworden op het moment dat hij  een aanrijding met een auto had. Hij heeft echter volhard in zijn keuze  om ten koste van alles aan de politie te willen ontkomen en ten slotte  op het moment dat hij besefte dat hij zijn scooter door de snelheid niet meer volledig onder controle had, er bewust voor gekozen om met de  maximale snelheid van zijn scooter tegen de rijrichting in te gaan  rijden op een fietspad in de richting van een fietsster en daar te  blijven rijden omdat hij – kortweg – geen nat pak wou halen.

Snelheidswedstrijd op openbare weg, met overig verkeer, forse snelheidsoverschrijving
Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, 5 april 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:BZ6423

idem HR 3 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1554
Voor zover het middel klaagt dat die motivering tekortschiet nu de door het Hof vastgestelde omstandigheden niet zonder meer toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte “roekeloos” in de zin van art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994 heeft gereden, faalt het. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering kan worden afgeleid dat het Hof in het bijzonder acht heeft geslagen op het samenstel van gedragingen van de verdachte, welk samenstel, kort gezegd, eruit bestaat dat de verdachte, terwijl hij in de bebouwde kom te midden van andere weggebruikers was verwikkeld in een snelheidswedstrijd met een andere automobilist, heeft gereden met zeer grote overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 50 km per uur en zonder bij de nadering van een bocht snelheid te verminderen, waarna hij de controle over zijn auto heeft verloren en met een groot snelheidsverschil is aangereden tegen de auto waarin [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] reden. Daarin ligt als oordeel van het Hof besloten dat zich hier een uitzonderlijk geval in de hiervoor bedoelde zin voordoet.

en ECLI:NL:HR:2014:3620; snelheidswedstrijd binnen bebouwde kom

Scooterrijder, seroquel-pillen, reed hard en bewust op mensen in, waarbij hij op laatste moment uitweek, maar eenmalig niet Rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg, 29 maart 2013, ECLI: RBZWB:2013:BZ5920

2x te hard, alcohol, geagiteerd, gevaarlijke manoeuvre, auto over de kop, dochter in auto die overlijdt
Rechtbank Amsterdam, 20 maart 2013, ECLI:RBAMS:2013:BZ7795

< Terug naar Meer informatie verkeersongeval door schuld
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden