• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Invordering rijbewijs door politie

Ingevolge artikel 164, eerste lid, WVW 1994 is de bestuurder van een motorrijtuig tegen wie proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, op de eerste vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar verplicht tot overgifte van het hem afgegeven rijbewijs.

Bevoegd tot invordering rijbewijs

Bevoegd tot het doen van de vordering zijn de opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 141 en 142 Sv. In de praktijk wordt de bevoegdheid voornamelijk uitgeoefend door de politie.

Niet voldoen aan invordering rijbewijs

Niet-nakoming van deze verplichting is strafbaar gesteld als overtreding, ogv artikel 177, eerste lid, aanhef en onderdeel a, juncto artikel 178, tweede lid, WVW 1994. Een vervolging op basis van artikel 184 Sr is in een dergelijk geval niet mogelijk, aangezien artikel 164, eerste lid, WVW 1994 geen “uitdrukkelijke bevelsbevoegdheid” bevat. Vgl. HR 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:199.

Invordering buitenlands rijbewijs

Op grond van artikel 164, eerste lid, WVW 1994 kunnen niet alleen Nederlandse rijbewijzen, maar ook buitenlandse rijbewijzen en – in voorkomend geval – internationale rijbewijzen worden ingevorderd. Een internationaal rijbewijs is slechts een officiële vertaling van het daaraan ten grondslag liggende buitenlandse rijbewijs en kan daarom nooit afzonderlijk van dat buitenlandse rijbewijs worden ingevorderd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden